Tillgänglighetsredogörelse

Norrköpings Hamn står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.norrkopingshamn.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vårt mål är att innehållet på vår webbplats ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar eller hjälpmedel. Vårt mål är att åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 nivå AA.

Här beskriver vi:
Hur norrkopingshamn.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
de tillgänglighetsproblem vi vet om och hur vi planerar att åtgärda dem.
hur du kan rapportera brister i tillgänglighet på vår webbplats.
hur du kan ta kontakt med oss för att begära innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig.

Hur tillgänglig är norrkopingshamn.se?
Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innehåll som ännu inte är tillgängligt och hur vi planerar att åtgärda problemen presenteras nedan.

Kända tillgänglighetsproblem
För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG 2.1 AA på några delar av webbplatsen, bland annat:

De flesta dokument som finns på webbplatsen är tillgängliga. Enstaka dokument är inte tillgängliga.
Vissa delar av våra webbsidor har otillräcklig färgkontrast, framförallt illustrationer och kartor.
Kundzonen och dess underliggande stödsystem uppfyller idag inte kraven för att vara tillgänglig.

Så planerar vi att åtgärda bristerna
Norrköpings Hamn arbetar löpande med tillgänglighet på våra webbplatser på följande sätt:

• Vi förbättrar pdf-dokument och illustrationer löpande och vid behov.
Vi strävar efter att ge alternativ till de delar av webben som har brister i färgkontrast, exempelvis diagram, genom att erbjuda informationen i tabeller eller sammanfattningar i text.
• Vi tar löpande fram checklistor och stöd som underlättar för dagligt arbete och utvecklingsinitiativ.
• Vi arbetar med kompetenshöjande insatser.
• Löpande arbete med att tillgänglighetsanpassa norrkopingshamn.se pågår.

Så har vi testat webbplatsen
Vi har låtit utomstående experter göra en tillgänglighetsanalys av vår webbplats samt våra webbtjänster och utifrån detta åtgärdat de brister som varit möjliga att åtgärda i vårt befintliga ramverk och miljö.

Rapportera brister i tillgängligheten
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker brister i tillgänglighet, eller om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Våra kontaktuppgifter hittar du här.

Kontakta tillsynsmyndigheten
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.