Hållbart Hamnbolag

Vår vision sätter hållbarheten i fokus

Tillsammans utvecklar vi

Att navigera rätt i utvecklingen av Norrköpings Hamn förutsätter en nära samverkan mellan många parter. Kunderna naturligtvis, våra medarbetares helt avgörande roll, vår ägare och våra samarbetspartners och intressenter inom näringsliv och samhälle. Att möta ständigt förändrade krav är bara möjligt med ett stort mått av lyhördhet och förmågan att ställa om och anpassa oss.

morgondagens moderna och hållbara hamn.

När vi utvecklar morgondagens hamn sker det utifrån de faktorer som byggt framgångarna hittills. Det starka logistikläget. Det uttalade målet att erbjuda helhetslösningar till kunderna utifrån rådande efterfrågan, där alla delar är lika viktiga för helheten. Den aktiva samverkan med kunder och omvärld för att bidra till hela regionens utveckling – när vi utvecklar hamnen utvecklar vi också samhället. I alla delar av verksamheten finns hållbarhetsperspektivet med.

Test

Hållbart ansvar

För Norrköpings Hamn är det av yttersta vikt att arbeta för en säker, trygg, jämställd och miljömässigt modern hamnverksamhet. Ambitionen är att kunna kombinera miljömässigt och socialt ansvarstagande med långsiktig utveckling och lönsamhet. Det handlar om ett långsiktigt arbete kring miljö, arbetsmiljö och värderingar, men också om konkreta åtgärder i den egna verksamheten, bl.a. övergång till fossilfri drift.

Miljö

En hamn av Norrköpings storlek medför koncentration av miljöpåverkande transporter till sjöss och på land. Samtidigt har Norrköping ett gynnsamt läge ur ett miljömässigt perspektiv.

Norrköping ligger vid vattnet, men inte vid kusten. Det innebär att sjötransporter, med god miljöprestanda per fraktad viktenhet, kan utnyttjas för att komma rakt in i ett nav med en god balans i export- och importflödena, och där en mycket stark landinfrastruktur för väg och järnväg möter upp.

Av de utsläpp som genereras till följd av transporterna utgör den dominerande miljöpåverkan till följd av hamnens verksamhet. Samtidigt har verksamheten också en direkt miljöpåverkan genom den egna, operativa verksamheten. Miljöfrågor som är gemensamma för själva hamnverksamheten är buller, damm, avfallshantering, utsläpp till vatten och luft, förbrukning av naturresurser samt risk för tillbud.

Bolagets verksamhetstillstånd, med miljökrav utifrån lagar, förordningar och rekommendationer, följs upp kontinuerligt genom bolagets kontrollprogram.

 

 

”Norrköpings Hamn ska vara en fossilfri verk­samhet och arbetsplats, med målet att vi ska re­ducera miljöpåverkan såväl i vår egen verksam­het som för våra kunder och i samhället i stort.”

Steg mot en fossilfri verksamhet

Norrköpings Hamn arbetar för en omställning av verksamheten med mål att ha en fossilfri drift 2030 med lägre koldioxidutsläpp. Vi ställer successivt om våra fordon och kranar till el, med målet att ca 70% av våra maskiner ska drivas av el år 2030.

Redan idag drivs 90% av våra kranar och 50% av våra truckar av grön el. Kvarvarande dieselfordon drivs med det fossilfria bränslet HVO100. Som elbesparande åtgärd har vi inom bolaget bytt all mastbelysning och samtliga lampor i våra lokaler till LED-lampor. På bara några år har vi genom detta och andra elbesparande åtgärder halverat vår elförbrukning för fastigheter inom bolaget.

Omställningsstrategi

På grund av ett antal omvärldsfaktorer som redan idag påverkar verksamheten och kan komma att påverka verksamheten ytterligare tar bolaget Norrköpings Hamn AB fram en omställningsstrategi. Omställningsstrategin ska styra mot bolagets övergripande miljömål som innefattar fossilfri drift 2030 samt Agenda 2030 och vår ägares förväntningar på Norrköpings Hamn.

Strategin ska även vara vägledande vid varje framtida beslut kring investeringar i maskiner, byggnader och så vidare.

Jenny Ericsson
HR- och hållbarhetschef

Ladda ner dokument

Årsredovisning_Hållbarhetsrapport_Rådhus_AB_2023

Miljörapport_2020

Miljöpolicy

Test