Hamnutveckling

Från inre hamnen till Pampushamnen

Norrköpings Hamn AB lämnar inre hamnen för att ge plats åt bostäder, och växer istället ute i Pampushamnen på Händelö. Med en fortsatt expansiv hamn har Norrköping, och hela den kringliggande regionen, ett gott stöd för en stark framtida utveckling.

På uppdrag av Norrköpings kommun pågår utbyggnad av hamnverksamheten samt en omdaning av Öhmansterminalen. Detta är ett led i omvandlingen av Inre hamnen från hamn- och industriområde till bostadsområde. En konsekvens av detta är att hamnverksamheten i de inre delarna av hamnområdet har upphört.

Syfte med om- och utbyggnaden

När Norrköpings Hamn lämnar inre hamnen för att ge plats åt annan stadsutveckling behöver den hamnverksamhet som bedrivs där idag flyttas till annan plats.

• Vi kortar av transportavstånden samtidigt som vi minskar den tunga trafiken och flaskhalsarna i de centrala delarna av staden.

• Vi möter framtida krav på smarta logistiklösningar, ökade godsvolymer, större fartyg och effektivare produktion i hamnen.

• Vi drar full nytta av den infrastruktur som skapats och planeras kring Pampushamnen och Händelö.

• Vi skapar en miljömässigt, företags- och samhällsekonomiskt hållbar hamn.

• Vi tryggar regionens behov av fungerande transporter och stärker det regionala näringslivets konkurrenskraft.

Norrköping är ansett som ett av landets starkare logistiklägen, med en väl utvecklad land- och sjöinfrastruktur. Staden har ett fördelaktigt läge med närhet till stora produktions- och konsumtionsområden och ett strategiskt läge i den växande östersjöregionen. Norrköpings hamn har stor betydelse i arbetet med stadens och regionens roll och utveckling som logistikcentrum. Norrköpings hamn har stor betydelse för det lokala och regionala näringslivet. Många företag har lokaliserat sina verksamheter i regionen utifrån möjligheterna till effektiva transporter.

Hamnutbyggnaden sker på uppdrag av Norrköpings kommun. Norrköpings kommun är sökande för de tillstånd som krävs för hamnutbyggnaden.

Kontakt

Eric Gustavsson
Ola Hjärtström