Planerade och genomförda förändringar i hamnen

Pampushamnen & terminalen

Kajer

Vid Pampusterminalen har byggnationen av en 220 meter ny kaj med tillhörande hamnbassäng slutförs i juni 2023. Befintlig kajlängd vid Pampusterminalen är idag 610 meter. När den nya delen nu är i drift påbörjas rekonstruktionen av 150 meter kaj med en förstärkt och integrerad del för hantering av tungt gods som beräknas vara klar 2025. Först då kan kajens hela längd om 830 meter kan tas i drift.

Hamnbassäng

Förlängd hamnbassäng med ett djup på 14,2 meter innebär samma djup som dem befintliga hamnbassängen och möjliggör ett maximalt fartygsdjup på 13,5 meter. Hamnbassängen är 160 meter bred.

Hamnplan

En ny hamnplan på c:a 40 000 kvadratmeter togs i drift i juni 2023. Den nya hamnplanen innehåller ytor främst för container, men även annat gods kommer att hanteras här.

Skiss över Pampusterminalens utveckling (klicka för större bild)

1. Utökad terminalyta med 40 0000 kvadratmeter
2. En helt ny kaj har byggts – P10
3. Fördjupad, förlängd och breddad hamnbassäng
4. Rekonstruerad kaj – P8 – med integrerad del för tunghantering klar 2025
5. Total längd när P8 är färdigställd 2025

Öhmansterminalens utveckling

Ett omfattande arbetet har gjorts på Öhmansterminalen som har fått nya ytor för bulkhantering, magasin har rivits och nya har uppförts. Befintliga hamnplaner har justerats och kontor och terminalbyggnader har byggts om. I mars 2023 påbörjades ett arbete med omläggning av terminalens dagvattennät som beräknas pågå till och med april 2024. Befintlig kajlängd (610 meter) vid Öhmansterminalen har behållits.

Under 2017-2019 har följande förändringar genomförts:

1. Ny transformatorstation, inklusive matning till kranar 
2. Ny personal- och kontorsbyggnad 
3. Rivning av tegelmagasinet för att göra plats för nya yarder 
4. Ny tvätthall/verkstad 
5. Nytt skärmtak och förråd 

Gulmarkerat område visar Öhmansterminalen (klicka för större bild).