Avisering och godsdokumentation

Allt gods som levereras till hamnen måste uppfylla krav på avisering och dokumentation.

Vid brister i dokumentation: Då en transport ankommer terminalen och ovanstående dokumentationskrav inte är uppfyllda kommer transporten ovillkorligen att avvisas.

Containrar och andra slutna lastbärare

Samtliga lastade slutna lastbärare och containrar avsedda för export ska vara försedda med ett individuellt numrerat sigill. Enheterna ska vara föraviserad eller bokade. Läs mer om föravisering av container i PDF:en på denna sida.

Elektroniska tulldokument

Norrköpings Hamn har av Tullverket tillstånd att ta emot elektroniskt klareringsbevis vid export. Klareringsbeviset ersätter exportföljedokumentet och informationen som skickas elektroniskt går direkt till Norrköpings Hamn.

TIllståndet avser de elektroniska meddelandena ZKB och ZKL från Tullverket.
Lastplatskoden är VR 9.
För eventuella frågor, kontakta 011-25 06 83.

Övrigt gods

Annat gods än containrar eller andra slutna lastbärare ska vara aviserat. Aviseringen ska vara skriftlig och Norrköpings Hamn tillhanda innan godset ankommer, och bestå av minst följande information:

• Avlastare
• Godsmärke
• Speditör
• Beräknad vikt/volym
• Destination

Allt gods ska åtföljas av en frakthandling som innehåller minst följande information:

• Avlastare
• Godsmärke
• Antal kolli
• Vikt/volym
• Destination

Observera att om transporten består av blandade godspartier så måste detta också framgå av frakthandlingen och följaktligen också hur många kollin som varje parti består av samt märkning på dessa.

Farligt gods

Farligt gods ska vara aviserat minst 24 timmar innan det ankommer terminalen. Aviseringen ska innehålla minst följande uppgifter:

• Gods-ID