e-tjänster

Järnvägsanslutning

I anslutning till hamnutvecklingen sker en rad andra infrastrukturförändringar.

Kardonbanan

Ny elektrifierad järnväg mellan Södra stambanan vid Åby och Norrköpings hamn, den så kallade Kardonbanan, börjar byggas under slutet av 2017. Syftet med att bygga Kardonbanan är att effektivisera hanteringen av gods och öka andelen gods som fraktas på järnväg. Projektet är samfinansierat mellan Trafikverket och Norrköpings kommun.

För Norrköpings Hamn innebär Kardonbanan en rad förbättringar och utvecklingsmöjligheter. Godsmängderna kommer att öka i Pampushamnen, och den elektrifierade direktanslutningen innebär färre omväxlingar och en möjlighet att undvika trafik med miljöpåverkande diesellok. Det underlättar också att kombinera järnväg och sjöfart för de långväga godstransporterna, vilket är ett viktigt mål i det nationella godstransportarbetet.

Bild: Trafikverket

Ny godsbangård

När Ostlänken byggs genom Norrköping kommer nuvarande godsbangård påverkas så mycket att godsbangården behöver flytta till en annan plats. Trafikverket och Norrköpings kommun planerar att flytta Norrköpings godsbangård till ett läge där Kardonbanan utgör anslutningen mot en ny bangård.

Länsstyrelsen i Östergötland har under hösten 2018 godkänt miljökonsekvensbeskrivningen för Norrköpings nya godsbangård. Det innebär planerad byggstart 2020. Sedan tar det ungefär två år innan godsbangården står färdig.

Mer information om Kardonbanan och godsbangården finns på Trafikverkets hemsida.