e-tjänster

Sjöfartsskydd (ISPS)

Ansvarig kontakt

Mikael Persson

Säkerhetsansvarig

Telefon
011-25 06 93

Mobil
070 508 28 24

E-post
mikael.persson@nhs.se

Norrköpings hamnområde omfattas av regelverket ISPS, International Ship and Port facility Security Code. Regelverket omfattar skydd av fartyg och hamnanläggningar, och regleras i Sverige genom Lag (2004:487) om sjöfartsskydd.

Reglerna innebär vissa grundläggande krav, däribland att göra skyddsutredningar och skyddsplaner för hamnanläggningar samt åtgärder för att förhindra otillbörligt tillträde. I Norrköpings hamn innebär det att allt tillträde till hamnområdet måste kontrolleras, samt att möjligheter för såväl obehöriga som obehörigt gods att ta sig in på hamnområdet enligt ISPS-koden ska elimineras.

Efter utförda analyser har NHS beslutat att definiera följande områden i hamnen som sådana där det föreligger begränsat tillträde:
- Pampusterminalen
- Öhmansterminalen
- Inre Hamnen, södra sidan
- Kajplats 38 (Tyngdlyftkran)
- Kajplats 40
- Ramshäll
- Tallbacken

Alla transporter och övriga ärenden till områdena kommer uteslutande att ske via gaterna vid respektive godsexpedition, där också ärendet ska anmälas. Inom ISPS-klassat område äger endast personer tillträde som har av hamnen godkänd behörighet. 
Läs mer hur du ansöker om tillträde under fliken tillträdesregler.

 

Transportstyrelsen har som tillsynsmyndighet fastställt och godkänt skyddsutredningar och skyddsplaner för Norrköpings Hamn AB i enlighet med ISPS-koden. Hamnområdena betraktas utifrån detta som skyddsområde.