e-tjänster

Sjöfartsskydd (ISPS)

Ansvarig kontakt

Michelle Lind

Säkerhetsansvarig

Telefon
011-25 06 27

Mobil
0706-00 33 02

E-post
michelle.lind@nhs.se

Norrköpings hamnområde omfattas av regelverket ISPS, International Ship and Port facility Security Code. Regelverket omfattar skydd av fartyg och hamnanläggningar, och regleras i Sverige genom Lag (2004:487) om sjöfartsskydd.

Reglerna innebär vissa grundläggande krav, däribland att göra skyddsutredningar och skyddsplaner för hamnanläggningar samt åtgärder för att förhindra otillbörligt tillträde. I Norrköpings hamn innebär det att allt tillträde till hamnområdet måste kontrolleras, samt att möjligheter för såväl obehöriga som obehörigt gods att ta sig in på hamnområdet enligt ISPS-koden ska elimineras.

Efter utförda analyser har NHS beslutat att definiera följande områden i hamnen som sådana där det föreligger begränsat tillträde:
- Pampusterminalen
- Öhmansterminalen
- Inre Hamnen, södra sidan
- Kajplats 38 (Tyngdlyftkran)
- Kajplats 40
- Ramshäll
- Tallbacken

Alla transporter och övriga ärenden till områdena kommer uteslutande att ske via gaterna vid respektive godsexpedition, där också ärendet ska anmälas. Inom dessa områden kommer endast behörig personal äga tillträde. Med behörig personal avses i detta avseende personer som har erhållit ett av Norrköpings Hamn utfärdat identitets- eller passerkort samt besättningar.

Transportstyrelsen har som tillsynsmyndighet fastställt och godkänt skyddsutredningar och skyddsplaner för Norrköpings Hamn AB i enlighet med ISPS-koden. Hamnområdena betraktas utifrån detta som skyddsområde.