Ny milstolpe nådd i utbyggnaden av Pampushamnen

Bild visar färdigställd pålning i utbyggnaden av Pampushamnen, Norrköpings Hamn
2024-05-27

Den sista pålen är nu på plats i etapp två av den omfattande utbyggnaden av Pampushamnen i Norrköpings hamn. Sommaren 2023 invigdes 220 meter av den nya kajen, vilket markerade början på en spännande utvecklingsfas för Pampushamnen. Efter invigningen har arbetet fortsatt med att förstärka den centrala delen av kajen för att hantera tungt gods.

– Pålningsarbetet har fortskridit enligt plan, trots den komplexitet som arbetet inneburit. Merparten av pålningen har utförts från pråm, vilket skiljer sig från etapp ett, då vi nu arbetar mitt på kajen mellan två kajplatser. Detta har inneburit att vi haft fartygstrafik på båda sidor om arbetsområdet samtidigt som muddringsarbeten pågått, säger Eric Gustavsson, projektledare.

Alla pålar i denna etapp har borrats ner till berggrunden, med den yttersta raden ned till -16,2 meter. Nu avetablerar grundläggningsentreprenören sin utrustning och entreprenören (PEAB) koncentrerar sina arbeten till att forma, armera och gjuta kajen som bärs upp av pålarna.

– Detta är ytterligare en milstolpe i hamnutvecklingsprojektet där vi nu totalt har installerat 700 pålar. Jag är nöjd med pålningsarbetena som pågått i olika omgångar med start redan under våren 2021. Trots utmaningar har samarbetet mellan entreprenör och beställare fungerat utmärkt och vi har tillsammans löst frågeställningar på ett framgångsrikt sätt, fortsätter Eric Gustavsson.

Sommaren 2025 förväntas samtliga arbeten vara slutförda och totalt 830 meter kaj med tillhörande hamnplaner kommer då att stå färdiga i Pampushamnen.

Utbyggnaden av hamnen, som sker på uppdrag av Norrköpings kommun, innebär en investering på cirka 1,3 miljarder. Redan idag finns en stor kapacitet i hamnen, i och med utbyggnaden och utvecklingen öppnar det upp för större fartyg, ökade godsvolymer och en än mer effektiv logistik.

Foto: John Sundqvist