Integritetspolicy

Information behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, telefonnummer, e-post med mera. Syftet med en sådan behandling är att kunna ge dig tillträde och behörighet till våra hamnområden samt fastigheter.

Vi har fått dina uppgifter från den ansökan om tillträde som du fyllt i. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas under den tiden du har tillträde samt en tid efteråt om du skulle vilja besöka oss snart igen.

De personuppgifter vi behandlar om dig kommer hanteras i vårt kortadministrationssystem av ett begränsat antal personer.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Norrköpings Hamn AB. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta vår kortadministration.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.