e-tjänster

Tillstånd

Norrköpings kommun har fått tillstånd för muddring och anläggande av kaj i Pampushamnen.

Innan sommaren 2018 gav mark- och miljödomstolen sitt godkännande till kommunens ansökan om muddring och utbyggnad av Pampushamnen. Därefter har det under en tid funnits möjlighet för berörda parter att överklaga domstolens beslut. Den möjligheten upphörde fredagen den 13 augusti 2018 då det meddelades att den positiva domen i målet nu har vunnit laga kraft.

Tillståndet gäller för muddring och anläggande av kaj inom fastigheterna 2:1 och Händelö 2:41, samt dispens för dumpning inom fastigheterna Bråborg 1:5 och Råssla 1:77.