e-tjänster

Vibrationer från pågående sprängningsarbeten

Sprängningar tillhörande pågående muddringsarbeten i Pampushamnen pågår mellan oktober- mars

Sprängningsarbeten pågår fram till 31 mars, så länge vintern är raelativt mild och isfattig och återupptas igen den 1 oktober 2020. Sprängningar sker under vattenytan och kan för allmänheten och boende i närområdet kännas av genom mindre vibrationer och ett dovt muller. Sprängningarna kommer att föregås av en varningssignal innan sprängningsstart genom korta och långa signaler samt en längre signal efter utförd sprängning. Sprängningar sker mellan kl. 07.00-23.00. Någon enstaka gång kan sprängning även utföras nattetid.

Vibrationsmätning utförs kontinuerligt på närliggande kajer och anläggningar. Dessa mätningar visar på bra värden, under angivna gränsvärden. Sprängningsentreprenaden har föregåtts av en extern riskanalys. Då närmaste bostadsområde ligger beläget minst 800 meter från arbetsområdet så bedöms det ej finnas risk för påverkan på byggnader. Vibrationer kan kännas av upp till flera kilometer från sprängningsplatsen då vibrationerna fortplantas i berggrunden. De är ofarliga men kan kännas obehagliga.

Hamnutvecklingsprojektet med muddrings- och sprängningsarbeten utförs av Norrköpings Hamn på uppdrag av Norrköpings kommun.

Läs mer om hamnutvecklingsprojektet i Norrköpings Hamn >>>