e-tjänster

Statusrapport covid-19

Norrköpings Hamn fortsätter följa Coronasituationen, och vi vidtar en rad åtgärder för att skydda anställda och besökande i hamnen, och för att säkerställa verksamheten. Arbetet drivs i enlighet med våra rutiner för krishantering, och vi följer regelbundet upp våra interna risk- och sårbarhetsanalyser.

I nuläget är vi fullt operationella, och har inga störningar relaterade till Coronasituationen. Planeringen av verksamheten och anlöpande trafik fortlöper enligt plan, vi har inte upplevt några större avvikelser i trafik och volymer. Vi försöker ha en nära dialog med våra kunder, och står i dagsläget väl rustade att möta handelns och exportindustrins behov med god containertillgång i hamnen.
Samtidigt kan vi konstatera att det totala transportsystemet påverkas stort av de förhållanden som råder. Vi följer utvecklingen noggrant och vidtar de åtgärder som ansvariga myndigheter bedömer som nödvändiga.