e-tjänster

Sjöfartens möjligheter för östgötaregionen

Fredagen den 5 maj var Norrköpings Hamn värd för det regionala nätverket Logistikia, som anordnade ett halvdagsseminarium på temat ”sjöfartens möjligheter för regionen”. Förutom seminarieprogrammet bjöds deltagarna också på en guidad tur i Pampushamnen.

Deltagande föreläsare på seminariet var bland annat Johan Carlgren, Transport Quality Packaging Paper Manager, från BillerudKorsnäs och Johan Wallén, Managing Director på Team Lines Sverige. Besökarna fick också höra om den viktiga och stora utbyggnaden av Norrköpings hamn som väntar de kommande åren, en investering på cirka en miljard kronor.

Ola Hjärtström, marknadschef på Norrköpings Hamn, inledde seminariet med en global och regional utblick. Hamnen är navet i ett starkt logistikkluster, och bara i Norrköpings kommun bedöms mer än 11000 arbetstillfällen vara direkt eller indirekt beroende av hamn, transporter och logistik.
- Som hamn har vi därför en viktig roll i att se helheten och möjligheter till nya upplägg. På så vis bidrar vi till att stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft, menade Ola Hjärtström.

BillerudKorsnäs är ett av de företag i regionen som gör stora investeringar för framtiden, med nya pappersmaskiner i Gruvön och Skärblacka. I samband med de stora satsningarna får Norrköpings hamn en central roll som hub för företagets distribution. Under året har Norrköpings hamn byggt ut ett lager på 12500 kvadratmeter för lagring och containerstuffning av främst MG-papper.
- Norrköpings hamn är en viktig nod för BillerudKorsnäs, och blir nu en av världens största terminalhanterare av högkvalitativt MG-papper, konstaterade Johan Carlgren.

Johan Wallén på Team Lines Sverige, ett av Norrköpings hamns containerrederier sedan flera år, pratade om containers betydelse för den globala handeln och möjligheten till storskalighet inom exempelvis export. Som så kallat feederrederi, med fokus på den svenska ostkusten och Tyskland, ”matar” man de stora hamnarna med containers, för omlastning och vidare färd ut på den internationella marknaden.

Johan Wallén bekräftade det ökade intresset för östersjön och ostkustens hamnar, och pekade också på betydelsen av att minska långväga lastbilstrafik genom ökad kortsjötrafik, så kallad short sea shipping.
- Sveriges kust är en fantastisk tillgång. Vi skulle önska att mer av det importgods som ändå konsumeras här skulle gå till Östersjöhamnar som Norrköping, menade Johan Wallén.

Logistikia är ett nätverk för dig som jobbar med logistik, lager, transport eller närliggande områden. Vi verkar för att möjliggöra erfarenhetsutbyte och relationsbyggande mellan aktörer aktiva inom Östergötland. Logistikia är initierat av Norrköpings kommun, Norrköpings Hamn AB, Region Östergötland och Linköpings universitet