e-tjänster

Nytt, effektivt kajläge för Svitzer i Norrköpings hamn

- Nu skapas en ny, effektiv och långsiktig lösning för den viktiga bogserbåtsverksamheten. Glädjande för vår växande hamn och för våra rederikunder, säger Magnus Grimhed, försäljningschef i Norrköpings Hamn.

Som ett led i stadsutvecklingen, då södra kajen i Norrköping blir till bostadsområde, flyttar nu även bogserbåtarna längre ut i hamnområdet. Nu hälsar vi bogserbåtsbolaget Svitzer Sverige AB välkomna till sina nya kajplatser hos oss vid Öhmansterminalen.

Läs mer om Svitzer här.

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Ny tillförordnad miljöansvarig, Norrköpings Hamn

Från den 15 juni 2020 är Daniel Andersson på plats som tf miljöansvarig i Norrköpings Hamn. Daniel har tidigare vikarierat som miljöansvarig under en längre period och har goda kunskaper om Norrköpings hamn och miljöfrågor kopplade till verksamheten.
Läs mer

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Nytt tillvägagångssätt för att ansöka om tillträde till Norrköpings hamn

Från och med den 1 maj sker nya ansökningar om tillträde till Norrköpings hamn digitalt, via norrkopingshamn.se.

Om du redan har godkänd behörighet/ passerkort påverkas du inte av förändringen innan din behörighet löpt ut och måste förnyas/ förändras. Föravisering av transporter och liknande skall fortfarande göras till respektive gate i så god tid som möjligt. Du som ska besöka hamnen fyller enkelt i dina uppgifter samt vem som är din kontaktperson i hamnen via det digitala ansökningsformuläret. Efter inskickad ansökan kommer du bli kontaktad av vår kortadministration för vidare instruktion. Ansökan finns även tillgänglig på engelska via vår engelska webbsida.
För kortare (24 h), ej återkommande tillträden, kontakta din kontaktperson i Norrköpings hamn.

Läs mer om tillträdesregler och hur du fyller i den digitala ansökan här.

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Hamnutveckling, muddringsarbeten avslutade för denna säsong

Utbyggnaden av kapaciteten vid Pampushamnen omfattar nya kajer och terminalytor samt fördjupning av vattenområde för hamnbassängen. Muddringsarbeten med tillhörande sprängningar för nya kajplatser och vid hamnbassängen, Pampushamnen inleddes i november 2019. Arbetet avslutas i slutet av april och återupptas under hösten 2020 i något mindre omfattning.

Hittills utfört arbete har gått bra med grumlingsvärden och vibrationsvärden långt under angivna begränsningsvärden.

Vi tackar för förståelse under den tid som arbeten utförts under höst och vinter 2019/20.

Läs mer här om pågående arbete i hamnutvecklingsprojektet.

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Statusrapport covid-19

Norrköpings Hamn fortsätter följa Coronasituationen, och vi vidtar en rad åtgärder för att skydda anställda och besökande i hamnen, och för att säkerställa verksamheten. Arbetet drivs i enlighet med våra rutiner för krishantering, och vi följer regelbundet upp våra interna risk- och sårbarhetsanalyser.

I nuläget är vi fullt operationella, och har inga störningar relaterade till Coronasituationen. Planeringen av verksamheten och anlöpande trafik fortlöper enligt plan, vi har inte upplevt några större avvikelser i trafik och volymer. Vi försöker ha en nära dialog med våra kunder, och står i dagsläget väl rustade att möta handelns och exportindustrins behov med god containertillgång i hamnen.
Samtidigt kan vi konstatera att det totala transportsystemet påverkas stort av de förhållanden som råder. Vi följer utvecklingen noggrant och vidtar de åtgärder som ansvariga myndigheter bedömer som nödvändiga.

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Kompletterande samråd rörande hamn- och sevesoverksamhet i Norrköpings hamn

I enlighet med vad som angivits i tidigare samråd ansöker Norrköpings Hamn AB om nytt tillstånd enligt miljöbalken för hamnverksamhet samt Sevesoverksamhet. Mot bakgrund av begränsade förändringar i den ansökta verksamheten håller Norrköpings Hamn AB kompletterande samråd angående förändringarna, vilka avser planerad lastning och lossning av gas i Oljehamnen.

I det nu aktuella samrådet inbjuds särskilt berörda, allmänheten, miljöorganisationer med flera att ta del av samrådsunderlaget och komma in med synpunkter. Samråd har hållits med berörda bolag i Oljehamnen, enligt sevesolagstiftningen. Synpunkterna från samrådet kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med tillståndsansökan. Samrådsunderlag finns på www.norrkopingshamn.se Synpunkter på planerad verksamhet kan lämnas skriftligen till Miljöansvarig Linn Almcrantz fram till den 9 april 2020.

Underlag för kompletterande samråd hittar du här.

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Vibrationer från pågående sprängningsarbeten

Sprängningar tillhörande pågående muddringsarbeten i Pampushamnen pågår mellan oktober- mars

Sprängningsarbeten pågår fram till 31 mars, så länge vintern är raelativt mild och isfattig och återupptas igen den 1 oktober 2020. Sprängningar sker under vattenytan och kan för allmänheten och boende i närområdet kännas av genom mindre vibrationer och ett dovt muller. Sprängningarna kommer att föregås av en varningssignal innan sprängningsstart genom korta och långa signaler samt en längre signal efter utförd sprängning. Sprängningar sker mellan kl. 07.00-23.00. Någon enstaka gång kan sprängning även utföras nattetid.

Vibrationsmätning utförs kontinuerligt på närliggande kajer och anläggningar. Dessa mätningar visar på bra värden, under angivna gränsvärden. Sprängningsentreprenaden har föregåtts av en extern riskanalys. Då närmaste bostadsområde ligger beläget minst 800 meter från arbetsområdet så bedöms det ej finnas risk för påverkan på byggnader. Vibrationer kan kännas av upp till flera kilometer från sprängningsplatsen då vibrationerna fortplantas i berggrunden. De är ofarliga men kan kännas obehagliga.

Hamnutvecklingsprojektet med muddrings- och sprängningsarbeten utförs av Norrköpings Hamn på uppdrag av Norrköpings kommun.

Läs mer om hamnutvecklingsprojektet i Norrköpings Hamn >>>

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Sprängningar tillhörande pågående muddringsarbeten inleds i mitten av december

Under mitten av december går muddringsarbetet in i fas två då tillhörande sprängningsarbeten inleds.

Sprängningar sker under vattenytan och kan för allmänheten och boende i närområdet kännas av genom mindre vibrationer och ett dovt muller. Sprängningarna kommer att föregås av en varningssignal innan sprängningsstart genom korta och långa signaler samt en längre signal efter utförd sprängning. Sprängningar kommer att ske mellan kl. 07.00-23.00.
Sprängningar pågår redan i hamnens närområde på land, då den elektrifierade järnvägen Kardonbanan nu dras in i Norrköpings hamn, även dessa sprängningar kan kännas av och höras, för dessa sprängningar ansvarar Trafikverket.

Läs mer om pågående arbeten i Norrköpings Hamns hamnutvecklingsprojekt här>>>

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Muddringsarbete startat med gott resultat

Muddringsarbetet utanför kajen vid Pampushamnen har inletts under november månad. Hittills tagna vattenprover visar låga grumlingsvärden med mycket god marginal till de begränsningsvärden som vi har att förhålla oss till.

Norrköpings Hamn tar dagligen vattenprover vid muddrings- och tippområde för att kontrollera att begränsningsvärden enligt erhållen miljödom ej överskrids, detta enligt upprättat kontrollprogram.  Muddring och sjödeponering består av ungefär 1 miljon kubikmeter massor varav bergmängden uppskattas till ca 5-10 procent. Muddringsarbetet förväntas vara klart i januari 2021. Längre isperioder kan dock skjuta på färdigställandet. Stor hänsyn tas även till exempelvis fiskars fortplantningstid, vilket styr under vilka tider på året som muddring och sprängning får ske.

Läs mer om Norrköpings Hamns hamnutvecklingsprojekt här >>>

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Muddringsentreprenaden är startad

Sedan en vecka tillbaka är den upphandlade muddringsentreprenören på plats och arbetet med att förlänga hamnbassängen har inletts. Initialt löper arbetet på mycket bra, utan påverkan för kunder och godsflöden.

Utbyggnaden av kapaciteten vid Pampushamnen omfattar nya kajer och terminalytor samt fördjupning av vattenområde för hamnbassängen. Vattenverksamheten består främst i muddring vid de nya kajplatserna och vid hamnbassängen. Muddringsarbeten med tillhörande sprängningar vid Pampushamnen har inletts under november 2019 och förväntas vara klara i januari 2021. Muddring och sjödeponering består av ungefär 800 000m3 mjuka massor. Muddringen förväntas vara klar redan vid månadsskiftet maj-juni 2020. Längre isperioder kan dock skjuta på färdigställandet. Stor hänsyn tas även till exempelvis fiskars fortplantningstid, vilket styr under vilka tider på året som muddring och sprängning får ske. Sprängningsstart är planerad till mitten av december 2019.

Rena muddermassor ska enligt miljödom föras till deponiområde nordost om Esterön som har ackumulationsförhållanden d.v.s. det är liten rörelse på botten i området.
Förorenad lera som ligger överst (naturlig förorening) tas bort och tippas på land, på angränsat bestämt område på Hälladeponin på Händelö.

Enligt upprättat kontrollprogram så ska en omfattande provtagning utföras för att kontrollera grumlingshalten. Det innebär att Norrköpings Hamn dagligen tar prover vid muddrings- och tippområde för att kontrollera att begränsningsvärden enligt erhållen miljödom ej överskrids.
Hittills utförd provtagning visar låga grumlingsvärden och god marginal till begränsningsvärden.

Entreprenör för muddringsprojektet är det finska bolaget Wasa Dredging

Läs mer om Norrköpings Hamns hamnutvecklingsprojekt här>>>

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Norrköpings Hamn bjuder in till informationsmöte måndag 28 oktober

Välkommen till informationsmöte angående hamnutvecklingsprojekt Pampushamnen och de muddringsarbeten som påbörjas i november 2019.

För att klara av verksamheten i Pampushamnen krävs ombyggnation och utbyggnad.
Norrköpings kommun har gett Norrköpings Hamn AB i uppdrag att genomföra omvandling och utbyggnad av hamnen.
Efter erhållen miljödom startade förberedande entreprenadarbeten i början av 2019. Utbyggnad av kapaciteten vid Pampushamnen omfattar nya kajer och terminalytor samt fördjupning av vattenområde för hamn- och svängbassäng.
Vattenverksamheten består främst i muddring vid de nya kajplatserna och vid hamn- och svängbassängen. Muddringsarbeten med tillhörande sprängningar vid Pampushamnen kommer att inledas inom kort.
Vår förhoppning är att eventuella störningar från dessa arbeten blir så små som möjligt. Rena muddermassor ska enligt miljödom föras till deponiområde nordost om Esterön.
Vi vill bjuda in till ett informationsmöte för intresserade, där vi mer ingående beskriver den kommande tidens arbeten.

Välkommen!

Plats:
Norrköpings Hamn, Oceangatan 21 (Händelö)
Tid: Måndag 28 oktober kl. 18.00-20.00
Anmälan: anmäl dig via mail till anmalan@nhs.se

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Vi söker två arbetsledare

Vi söker nu två spännande tjänster till Norrköpings Hamn som arbetsledare till Containerterminalen och arbetsledare/förman till Stuveriet. Läs mer om tjänsterna och ansök via Skill.

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Familjedag på Händelöverket 12 oktober

E.ON anordnar familjedag på Händelöverket, lördag den 12 oktober med många roliga aktiviteter.

Lördag den 12 oktober kl. 11.00-15.00 anordnar E.ON en familjedag på Händelöverket. Norrköpings hamn finns på plats för att prata hamn och hamnutveckling med besökare. Övriga deltagare under dagen är Lantmännen Agroetanol, Pantamera, Renall, Norrköpings kommun och Händelö Eco Industrial Park.

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Seminarium om: Hållbara transportupphandlingar

Norrköpings Hamn är medarrangörer till ett seminarium om Hållbara transportupphandlingar den 4 oktober på Vreta Kluster.

På seminariet utvecklas olika frågor kring transportupphandlingar och hållbarhet. Lyssna till tankar och erfarenheter från varuägare, transportörer, forskare, entreprenörer och inspiratörer.
Läs mer och anmäl dig här >>>

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Norrköpings hamn blir hub i kontinental järnvägssatsning

En hållbar transportlösning för regionens utrikeshandel med kontinenten, och en stärkt position för Norrköpings hamn. Det är vad som väntar när en ny trafik med kombitåg direkt mellan den centrala noden Venlo i Nederländerna och Norrköping nu inleds.

Den 4 september var det premiär för en ny direkttrafik för trailers och containers på järnväg mellan Venlo i Nederländerna och Norrköpings hamn. Venlo ligger strategiskt till för att nå centrala Europa, och har också kopplingar vidare till andra marknader, med direkttåg till bland annat Italien, Turkiet och Kina. Det är den nederländska logistikaktören Westerman Multimodal Logistics som står bakom satsningen.

Med den nya trafiken blir Norrköpings hamn en viktig länk för svensk handel med kontinenten.
-Det är en glädjande satsning, säger Henrik Åkerström, vd på Norrköpings Hamn. Det finns en tydlig efterfrågan på den här tjänsten från regionens näringsliv, och Westerman har varit angelägna att etablera sig i Norrköping. Det här blir ett hållbart alternativ, och ett steg i arbetet att flytta gods från långväga lastbilstransporter till järnväg och sjöfart.

Westerman har lång erfarenhet av intermodala godstransporter. Det intermodala konceptet kombinerar tågets fördelar på långa avstånd med lastbilens flexibilitet att leverera dörr till dörr. Genom att flytta långväga godstransporter från väg till järnväg reduceras utsläppen med mer än 50 procent. En viktig aspekt är att kombitrafik av detta slag tillåter att en trailer lastas upp till 28 ton istället för 25 ton, som är gränsen för lastbilstransporter genom Tyskland. Då Nederländerna och Sverige dessutom har likvärdiga regler, möjliggör det för Westerman att kunna lasta upp till 31.5 ton i en trailer. 

-Med Norrköping som bas ser vi ett intressant område med en stark export och import, säger Pelle Jonsson, svensk representant för Westerman. Vi känner ett stort intresse för de mervärden som vi kan tillföra. För kunderna är det viktigt med pålitlighet och stabila ledtider, men också att kunna bidra till en minskad miljöpåverkan.

Inledningsvis kommer trafiken uppgå till tre heltåg per vecka, men målsättningen är att utöka till en daglig trafik. På lång sikt finns förutsättningar att växa. I hamnen pågår en utbyggnad av kapaciteten, och efter 2020 står Trafikverkets och kommunens satsning på den nya elektrifierade järnvägsanslutningen Kardonbanan klar. Norrköpings hamn har haft en stark utveckling under senare år, och den nya tågsatsningen sker samtidigt som linjeutbudet på sjösidan har stärkts.

-Det är glädjande satsningar som marknadens aktörer gör. Det bekräftar vår funktion som en modern och kundanpassad hamn i ett starkt läge, avslutar Henrik Åkerström.

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Ofarligt brandlarm i oljehamnen

På eftermiddagen idag onsdag 4/9 har oljehamnen drabbats av ett strömavbrott. Som en följd av det ljuder ett brandlarm i området. Någon fara föreligger dock inte.

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Lyckat öppet hus i Pampushamnen

Tack alla ni 4000 besökare, som kom till oss i Pampushamnen i lördags den 6 juli.

Det blev en helt fantastisk dag, med mer än 4000 nyfikna besökare som ville se och lära mer om hamnen och sjöfarten. Många var också tålmodiga att köa för att komma ombord på isbrytaren Atle.
Vi hann träffa många som ville prata med oss, och höra mer om vår verksamhet. Och kanske lyckades vi även locka till oss några framtida medarbetare bland de lite yngre besökarna.

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Norrköpings Hamn på Almedalen

Norrköpings Hamn fanns på plats i Visby under Almedalsveckan. Företagets marknadschef Ola Hjärtström deltog i seminariet ”Hamnen i det moderna transportsystemet” som anordnades av Sveriges Hamnar.

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Ny containerlinje till Norrköpings hamn

I mitten av augusti startas en ny containerlinje med veckotrafik mellan Norrköpings hamn och Polen. Den nya linjen blir en kraftfull länk mellan östra Mellansverige och de viktiga hamnarna Gdynia och Gdansk.

Det är det danska rederiet Unifeeder som från mitten av augusti kommer erbjuda en ny service till och från Norrköping. Unifeeder är Europas största aktör inom feeder- och närsjöfart. Sedan tidigare har rederiet en veckolinje mellan Norrköping och Hamburg. Med den nya linjen, som kommer att trafikera Gävle och Norrköping, skapas en kraftfull länk mellan östra Mellansverige och hamnarna Gdansk och Gdynia.

-Den nya linjen är helt inriktad på att serva den svenska ostkusten, förklarar Ebbe Bisgaard på Unifeeder. -Vi skapar den kortaste möjliga länken till Gdansk, som växt till en av de viktigaste omlastningshamnarna för den baltiska och nordiska marknaden, men också till Gdynia som har ett stort utbud av linjer inom Europa. På så vis skapar vi en flexibel, hållbar och konkurrenskraftig lösning.

Containerhanteringen i Norrköpings hamn har under senare år haft en stadig tillväxt. Sjöfarten ökar i östersjöområdet, och Norrköpings geografiska läge och stora flöden av både export och import har legat till grund för ett ökat utbud av rederiet och linjer. Samtidigt växer hamnen, med en pågående utbyggnad av kapaciteten och servicen.

-Vi ser hur vi blir alltmer relevanta för flöden till den nordiska marknaden. Därför är vi väldigt glada för denna satsning som Unifeeder gör, säger Magnus Grimhed, försäljningschef i Norrköpings Hamn.
-Konkret betyder det att våra kunder som handlar med omvärlden får ytterligare alternativ och ökad frekvens. Det fina i kråksången är att man kommer kunna kombinera matartrafiken med väldigt konkurrenskraftiga lösningar för närsjöfart. Unifeeders lösningar gör det särskilt intressant för kunder som vill kunna lasta och lossa sitt gods på Europapall.

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Vi söker Projektchef bygg och anläggning samt Servicetekniker

Just nu har vi flera lediga tjänster i bolaget. Nu söker vi en Projektchef med inriktning bygg och anläggning samt två Servicetekniker till vår kran- och elverkstad.

När det gäller rekryteringen av Projektchef samarbetar vi med rekryteringsföretaget Sententia. Läs mer om tjänsten på deras sida här >>

För mer information om tjänsterna som Servicetekniker, läs mer på jobb.norrkopingshamn.se

Välkommen med din ansökan senast 16 juni!

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Isbrytaren Atle besöker Norrköping 5-7 juli

Från fredag eftermiddagen den 5 juli till söndag eftermiddag den 7 juli besöks Norrköpings hamn av statsisbrytaren Atle.

Under lördagen den 6 juli arrangeras ett event för allmänheten, med uppvisning av fartyget i Pampushamnen. Detta arrangemang medför begränsningar för övrig fartygstrafik och hamnproduktion i Pampushamnen under lördagen den 6 juli.

Vi ber våra kunder och andra berörda att notera informationen och planera utifrån denna, och även att föra detta vidare till era kontakter som kan vara berörda.

Mer information om själva evenemanget kommer framöver.

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Underhållsmuddringen i Norrköpings hamn avbruten

Norrköpings Hamn AB har sedan en tid har avbrutit arbetet med underhållsmuddring i de delar av inre hamnen och oljehamnen där arbeten skett under en period.

Arbetet är för närvarande pausat på grund av att vi måste göra en ny upphandling av entreprenör. Att entreprenaden avbrutits beror på ett antal tekniska faktorer.

Inom Norrköpings Hamn AB pågår för närvarande en utvärdering av hittills utförd muddring och hur vi ska gå vidare med resterande områden.

Mer information finns här >>

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Du prenumererar väl på vårt nyhetsbrev? Ett smidigt sätt att ta del av vad som händer i Norrköpings hamn.

Läs mer och anmäl dig här >

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Nu syns de första tecknen på att vi bygger ut hamnen

Norrköpings Hamn står inför spännande utmaningar för framtiden med vår planerade hamnutbyggnad. Men vi bygger inte bara ut – vi utvecklar också hamnen för att erbjuda våra kunder mer nytta och nya värden, för att kunna skapa en mer hållbar hamn och på så sätt fortsätta växa.

Just nu syns de första spåren av den kommande utbyggnaden. I inledningsfasen sker förberedande arbeten, såsom iordningställande av etableringsyta, samt sanering i området. Projektet är uppdelat i tre faser; förberedande arbete, muddringsarbete och hamnbyggnation. De förberedande arbetena, som alltså är igång nu, kommer att pågå till augusti i år.

Därefter tar muddringen vid. Entreprenaden för själva hamnbyggnationen, d.v.s. kaj och hamnplan är planerad att starta under sommar/höst 2020. Projektering pågår och förfrågningsunderlag är beräknat att vara klart under 2019.

Läs mer om hamnutvecklingen här >>

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Hans Karlsson ny produktionschef

Hans Karlsson tar från och med den 11 mars över som produktionschef. Hans började i bolaget i januari och har fram till nu fått en gedigen introduktion till verksamheten.

Hans har lång erfarenhet inom transport, logistik och produktion och har tidigare jobbat på bland annat Econova, DHL och Alltransport. Vi hälsar Hans varmt välkommen till Norrköpings Hamn!

Tomas Gustavsson, som den senaste tiden varit tf produktionschef, är kvar i bolaget till den 30 april och kommer därefter att gå i pension. Robert Olsson som tidigare innehaft rollen som produktionschef har gått vidare till nya arbetsuppgifter inom bolaget.

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Hamnkonflikten avblåst

Arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet har under tisdagen ingått ett andrahandsavtal. Detta innebär att den varslade strejken i svenska hamnar nu är avblåst.

Från Sveriges Hamnar kommenterar förhandlingschefen Joakim Ärlund den träffade överenskommelsen. “Det här är ett andrahandsavtal, vilket innebär att anställningsvillkoren för alla hamnarbetare i hamnarna även fortsättningsvis kommer att regleras av vårt kollektivavtal med Transportarbetareförbundet, som är det först tecknade avtalet i branschen”.

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Vi söker Servicetekniker el och kran

Är du praktisk och tekniskt intresserad? Är du en duktig tekniker och en fena på el? Nu söker vi en servicetekniker el och kran till vår el/kranverkstad.

Norrköpings hamn är en av landets större hamnar, med många nationella och internationella kunder. Verksamheten drivs av Norrköpings Hamn AB, som ägs av Norrköpings Kommun. Hamnen har en central roll i utvecklingen av regionen som ett starkt logistikläge. Bolaget befinner sig i en spännande fas med en långsiktig utveckling av företagets organisation, nya affärsområden och en planerad utbyggnad av hamnanläggningen.

För en god arbetsmiljö är våra gemensamma värderingar – förtroende, samarbete och glädje - ett viktigt stöd. Dessa ska prägla arbetet och göra vardagen enklare för oss alla i Norrköpings Hamn.

Vi söker nu en Servicetekniker el och kran till vår el/kranverkstad

Är du praktisk och tekniskt intresserad? Är du en duktig tekniker och en fena på el? Då ska du läsa vidare!

Din roll
I rollen som servicetekniker inom el och kran kommer du att jobba med reparationer, service och förebyggande underhåll av i huvudsakligen hamnens eldrivna kranar. Det kan innebära allt från enklare förebyggande service till djupare felsökning, diagnos och reparationer. Det handlar också om installationsarbeten av övriga elinstallationer inom hamnens olika verksamhetsområden.

Jobbet innebär också en hel del interna och externa kontakter. Det handlar om att lyssna av och prioritera interna inkommande jobb till att diskutera garantier, maskinfel och beställa reservdelar av externa leverantörer.

Du kommer att tillhöra Hamnens verkstad som har 12 medarbetare. Vi jobbar i en helt nybyggd verkstad på Händelö.

Din profil
Vi ser gärna att du har en teknisk utbildning inom el-och serviceteknik och att du har erfarenhet av förebyggande underhåll. Vi vill gärna att du också har byggt på med en utbildning inom automationselektronik och har erfarenhet av att jobba med omriktare och olika styrsystem. Det är meriterande om du har läst A- och B-elbehörighet.

För att kunna serva och reparera kranar är det bra om du har erfarenhet av att jobba med kranar/traverser och att du inte har problem att jobba på hög höjd. Vi vill att du har stor datavana och är duktig på att läsa tekniska instruktioner. Som person arbetar du bra självständig såväl som i grupp och är inte rädd att ta i där det behövs. Du gillar att ge service, är positiv och ser möjligheter samt är nyfiken att lära dig nytt.

För att kunna ta dig fram inom hamnens områden är B-körkort ett krav.

Omfattning och varaktighet

Tjänsten är tillsvidare (heltid) med start enligt överenskommelse.

Tillsammans med verkstadens medarbetare kommer du att ingå i en beredskapsgrupp.

Kontakt
Är det här jobbet för dig? Sök jobbet via vår rekryteringssida här >>

Senast den 24 mars vill vi höra ifrån dig. Välkommen med din ansökan!

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Information gällande Hamnarbetarförbundets varsel om strejk

Idag den 27/2 har Svenska Hamnarbetarförbundet varslat om strejk för sina medlemmar i svenska hamnar från och med den 6/3. Vår bedömning är att Norrköpings hamn i det korta perspektivet inte kommer beröras nämnvärt av denna åtgärd, då endast en handfull av bolagets kollektivanställda är anslutna till Hamnarbetarförbundet.

Då strejkvarslet är riksomfattande ser vi dock en överhängande risk för indirekta störningar och utmaningar med ändrade godsflöden.

Vi har sedan en längre tid en hög beläggning i verksamheten. En eventuell strejk påverkar inte våra öppettider eller vår drift.

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Vi söker en infrastrukturchef

Vill du vara med och utveckla och bygga framtidens moderna hamn? Vi letar efter en engagerad och erfaren Infrastrukturchef.

Norrköpings hamn är en av landets större hamnar, med många nationella och internationella kunder. Verksamheten drivs av Norrköpings Hamn AB, som ägs av Norrköpings Kommun. Hamnen har en central roll i utvecklingen av regionen som ett starkt logistikläge. Bolaget befinner sig i en spännande fas med en långsiktig utveckling av företagets organisation, nya affärsområden och en planerad utbyggnad av hamnanläggningen. För en god arbetsmiljö är våra gemensamma värderingar – förtroende, samarbete och glädje - ett viktigt stöd. Dessa ska prägla arbetet och göra vardagen enklare för oss alla i Norrköpings Hamn.

Vill du vara med och utveckla och bygga framtidens moderna hamn?

Norrköpings Hamn AB letar efter en engagerad och erfaren:

Infrastrukturchef

Norrköpings hamn är en fullservicehamn med hantering av en rad olika varuslag, främst skogs-, stål-, spannmåls-, energi- och petroleumprodukter, containers samt projektlaster från svenska industrier. Bland hamnens kunder och aktörer återfinns större industri- och handelsföretag, rederier, transportföretag och speditörer.

Din roll

Rollen som infrastrukturchef är delvis ny i vår organisation och tjänsten innebär att du leder och delegerar arbetet inom vår avdelning för bygg och infrastruktur.

Du får en bred roll där du arbetar med allt ifrån om- och nybyggnation och underhåll av kaj, terminalytor och fastigheter samt tillhörande infrastruktur. Dina huvuduppgifter är att fördela och styra arbetet inom avdelningen. Du kommer att bidra med din erfarenhet inom bygg- och anläggningsbranschen och kommer att arbeta med projekterings- och projektledning, upphandling mm. Du ansvarar även för om- och nybyggnationer, underhållsmuddring, farledsfrågor och elinstallationer.

Det händer mycket i Norrköpings hamn just nu och vi står inför stora utmaningar i och med utbyggnadsplanerna av vår hamnanläggning. Här kommer du få en aktiv roll i hur vår framtida hamn ska se ut då projektorganisationen för detta organisatoriskt tillhör infrastrukturavdelningen.

Du har budgetansvar, tar plats i bolagets ledningsgrupp och rapporterar till VD. I ditt team finns idag fem medarbetare.

Din profil

Idag jobbar du kanske i en chefsroll inom infrastruktur eller bygg, i en organisation som präglas av högt uppsatta mål och förändringar. Du har kunskap om bygg- och markentreprenad, projektledning och offentlig upphandling. Du gillar att vara med där det händer och kan samtidigt lyfta blicken, delegera och jobba visionärt.

Du är en trygg och erfaren ledare som vet vad det innebär att driva ett modernt ledarskap i ett bolag i förändring. Du har lätt för att se helheten i verksamheten och genom att skapa engagemang och delaktighet bland medarbetarna vinner du förtroende och når uppsatta mål. Som person är du driven, strukturerad, lösningsorienterad och kommunikativ. Du har ett positivt sätt, är prestigelös, lyhörd och jobbar aktivt för att skapa samarbeten och goda relationer både internt och externt. Du har inte heller problem att ta tuffa beslut när så behövs. Då rollen är bred är det viktigt att du är intresserad av bygg- och infrastrukturfrågor, men också nyfiken på att lära nytt och ta in ny kunskap.

Vi förutsätter att du har akademisk bakgrund eller motsvarande erfarenhet, troligen som byggnads- eller anläggningsingenjör. Du har även jobbat några år som projektledare och har erfarenhet av arbetsprocesser, budgetarbete, planering med mera. Du talar och skriver god svenska och engelska. Geoteknisk erfarenhet samt el-kunskap är meriterande men inte ett krav. B-körkort är ett krav för att ta sig runt i våra hamnanläggningar.

Omfattning och varaktighet

Tjänsten är på heltid med start enligt överenskommelse.

Placering

Norrköpings Hamn AB, Händelö i Norrköping.

Ansökan och kontakt

Vid frågor om tjänsten kontakta rekryteringskonsult Jan Hellström, 0706-15 03 44. Sista ansökningsdag är 10 mars. Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med din ansökan.

Du söker tjänsten på www.sententiarekrytering.se

Välkommen!

 

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Information om strejk och lockout i vissa svenska hamnar

I morgon onsdag 23/1 påbörjas ett antal strejker och lockouter i svenska hamnar. På förekommen anledning vill vi förtydliga att Norrköpings Hamn AB inte omfattas av de aviserade konfliktåtgärderna.

För praktisk information om konflikten hänvisas till Transportföretagens hemsida www.transportforetagen.se

 

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Närsjöfart - en väg för att flytta godset ut på sjön

Nyfiken på vad närsjöfart innebär? Norrköpings hamn är en hub i Greencarriers satsning på närsjöfart mellan Polen och Sverige. Men det finns utrymme för att satsa ännu mer på detta, som ett led i att flytta över gods från vägarna till sjöfarten.

Vad innebär det egentligen och vilka miljömässiga fördelar finns det? Se vår film och hör vad vi tycker!

Norrköpings Hamn
e-tjänster

En kraft försvinner, och en ny tar vid

Efter närmare 20 år i bolaget, med ett starkt fokus på företagets produktion, kunder och affärer, går Tomas Gustavsson i tidig pension under hösten. Norrköpings Hamn uttrycker sitt stora tack för de här åren när Tomas nu lämnar över till Magnus Grimhed, som har funnits i företaget det senaste året och som den 1 september tar över rollen som försäljningschef.

Magnus Grimhed har lång erfarenhet från sjöfartsnäringen. Under de senaste tio åren har han varit verksam inom Maersk-koncernen på olika befattningar inom kommersiella roller, bland annat som General Manager för Seago Line Scandinavia. Sedan maj 2017 har Magnus arbetat med försäljning och affärsutveckling på Norrköpings Hamn, för att nu ta över efter Tomas som försäljningschef.

- Det har varit väldigt lärorikt att arbeta parallellt med Tomas och jag vill rikta ett stort tack till honom. Han har en lång och mycket gedigen erfarenhet från hamn- och sjöfartsnäringen, och har betytt mycket för hamnens utveckling, säger Magnus.

- Under det gångna året har jag fått en bra inblick i vår egen och våra kunders verksamhet. Samtidigt har jag kunnat utöka mitt nätverk från tidigare jobb med många nya kontakter, säger Magnus. Jag ser verkligen fram emot att utveckla kontakterna ytterligare, och jobba nära kunderna för att se hur vi kan skapa mera värden.

Magnus kommer in i sin roll i ett läge där verksamheten i Norrköpings Hamn står inför en stor utveckling. Tillväxten har varit god inom flera affärsområden, och nyligen gavs klartecken för den stora utbygganden av Pampushamnen som vid färdigställandet 2023 kommer innebära en väsentlig kapacitetshöjning för att möta framtida krav på ökade godsvolymer, större fartyg och effektivare produktion.

- Vi står inför en riktigt spännande utveckling. Det saknas verkligen inte utmaningar, avslutar Magnus.

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Utbyggnaden av Norrköpings hamn fortsätter

Den planerade utbyggnaden av Norrköpings hamn är viktig för regionens näringsliv, och möjligheterna till effektiva och hållbara transporter. Nu har mark- och miljödomstolen gett sitt godkännande till utbyggnaden. Projektet går därmed in i nästa fas, med målsättningen att påbörja muddringsarbeten under 2019.

- Vi har nu fått den miljödom som krävs för att kunna utöka hamnens kapacitet. Det är förstås glädjande att mark- och miljödomstolens granskning har ett positivt utfall, samtidigt som vi håller vår tidsplan. Nu kan vi påbörja arbetet med utbyggnaden, som görs för att klara ökade godsvolymer, större fartyg och effektivare produktion i hamnen, säger Henrik Åkerström, vd för Norrköpings Hamn.

På uppdrag av kommunen driver Norrköpings Hamn utbyggnaden av Pampushamnen på Händelö. Det är ett led i omvandlingen av Inre hamnen till bostads- och innerstadsområde.

- Det är roligt att vi fått klartecken att påbörja en så stor och viktig satsning för Norrköping och regionen. Hamnen är betydelsefull för vårt näringsliv, och den kommande utbyggnaden stärker Norrköpings roll som ett av landets ledande logistiklägen, säger Pontus Lindblom, näringslivsdirektör i Norrköpings kommun. - Vi säkerställer en effektiv varuförsörjning för våra befintliga och framtida företag, samtidigt som vi kan genomföra en spännande och hållbar stadsutveckling i Inre hamnen.

För närvarande pågår kommunens och Trafikverkets arbete med den elektrifierade järnvägsanslutningen Kardonbanan via Malmölandet till Pampushamnen. Samtidigt slutför kommunen planeringen av nya etableringsområden för industri- och logistikverksamheter på Malmölandet.

- Norrköping växer kraftigt, både som stad och som viktigt logistiknav. Att vi nu kan påbörja denna satsning i hamnen har stor betydelse för Norrköpings fortsatta utveckling, menar Pontus Lindblom.

Utvecklingen av Pampushamnen består av en rad projekt – hamnbassängen ska muddras och utökas, kajen ska förlängas och terminalytorna ska växa ytterligare. Nu väntar en intensiv period när hamnprojektet går in i en ny fas.

- Vi påbörjar nu en rad förberedande arbeten, med planen att inleda muddringsarbeten under 2019. Projektet har en beräknad byggtid på cirka fyra år, så vår målsättning är att ta den utbyggda delen av Pampushamnen i drift i slutet av 2023, förklarar Eric Gustavsson, projektledare vid Norrköpings Hamn.

- Det är med ett stort ansvar, men också tillförsikt som vi nu ska utveckla hamnen. Vi har en viktig roll att fylla för att skapa värden för näringslivet och för att bygga hållbara försörjningskedjor i framtiden, avslutar Henrik Åkerström.

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Hållbarhet i containerlogistiken

Fredagen den 20 april höll Norrköpings Hamn sitt senaste logistikråd för containerkunder, denna gång på temat ”hållbarhet i containerlogistiken”. Ett fyrtiotal personer deltog på seminariet, och kunde lyssna till intressanta och inspirerande föredrag om branschens utmaningar.

Dagens gästföreläsare Peter Henriksson (bilden) från företaget 2050 pratade om roller, ansvar och utmaningar för en hållbar transportsektor. Med en lång erfarenhet av hållbarhetsfrågor gav han en inspirerande bild av hur det är möjligt att nå målet om goda affärer på en planet i balans.

På seminariet gavs också praktiska exempel från näringslivet. Ivo Fronzaroli, Logistikdirektör på BillerudKorsnäs, berättade om företagets ansvarstagande i värdekedjan, och gav konkreta exempel på hållbarhets- och kvalitetsmål inom transportområdet. Ola Hjärtström, marknadschef på Norrköpings Hamn, berättade om det hållbarhetsarbete som sker i hamnen, med långsiktighet och samarbete som viktiga nyckelord.

De efterföljande diskussionerna och slutsatserna kom att kretsa kring hur aktörerna i transportkedjan tillsammans kan samverka för att ta en tätposition inom hållbara transportlösningar, och samtidigt skapa långsiktig konkurrenskraft och lönsamhet.

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Avstängning av kajdelar på Öhmansterminalen från 23 april

​Den 23 april återupptas arbetet på Öhmansterminalen med att gjuta igen strömskenekanalen och byta den yttre kranrälsen. Det innebär att vi måste stänga av delar av kajen för fartygstrafik.

I första etappen stängs ca 80 meter av, från pållare 153 till pållare 158. Det innebär att kran 53 flyttas uppströms till pållare 153 och att kran 55 blir kvar nedströms vid pållare 158.

Kaj 57-59, ca 150 meter, kommer att kunna användas under den första etappen med en kran ( 55 ). Det kommer under etapp 1 inte gå att flytta kranarna förbi arbetsområdet vilket omöjliggör samlyft.

Första etappen kommer pågå ca åtta veckor, varefter det troligen blir uppehåll för semestrar. Efter att första etappen slutförts kan kran 55 flyttas uppströms och de sista 150 metrarna av kajen stängs.
Etapp 2 kommer troligen inte att starta förrän vecka 31, för att fortgå fram till slutet av oktober.

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Tisdag 27 mars stängs Händelöbron av helt för biltrafik

Just nu pågår reparation av kantstål på Händelöbron. Nu stänger kommunen av bron helt för biltrafik.

​Norrköpings kommun stänger av Händelöbron för biltrafik helt och hållet från och med tisdag den 27/3 kl 11.00, fram till dess att pågående reparationsarbeten är klara.

Besökande till kontor och hamnområden på Händelö hänvisas till Bravikenvägen via avfart 124 från E4, skyltat mot “Händelö, Pampushamnen”.

Tåg- och sjötrafiken ska inte påverkas utöver vad som redan är meddelat.

Vi hänvisar till Norrköpings kommun vid eventuella frågor. www.norrkoping.se

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Utbildning i containertransporter och linjesjöfart 22-23 maj

Green Consulting Group AB i samarbete med Norrköpings Hamn bjuder in till en utbildning i containertransporter och linjesjöfart den 22-23 maj 2018.

Kursen syftar till att öka kunskapen om global container- och linjesjöfarts-transporter, som för stunden är inne i en spännande och viktig omvandling.

Kursen vänder sig till dig som jobbar inom import- och exportföretag, speditörer, rederier, åkerier samt andra aktörer inom logistikkedjan. Syftet är att både nya och mer erfarna medarbetare från olika segment kan mötas och höja sin kompetens via gemensam utbildning och erfarenhetsutbyte.

Arrangör är Green Consulting Group AB i samarbete med Norrköpings Hamn. Utbildningsledare är Lars Green.

Mer information om program och anmälan finns i PDF:en till höger på sidan.

För vidare information, kontakta marie.green@greenconsultinggroup.se
Välkommen!

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Norrköpings hamn blir hub i ny satsning på närsjöfart

Sedan länge är sjöfarten avgörande för de långväga godstransporterna. Nu ökar intresset för att nyttja sjöfartens lediga kapacitet och miljöfördelar även på kortare distanser. Nu gör några av marknadens ledande aktörer en satsning på så kallad shortsea till Sverige, med Norrköpings hamn som nod.Det är speditören Greencarrier som står bakom den nya satsningen, där Norrköpings hamn blir en viktig länk och distributionspunkt.

- Vi bygger konceptet på feederfartyg som går en gång i veckan mellan Gdansk i Polen och Norrköping. På dessa fartyg lastar vi containers som har samlastats på vår egen terminal i Polen. När de ankommer Norrköping kan vi köra ut en container direkt till importören eller låta styckegodset gå ut till kund på en lastbilsslinga, säger Stefan Larsen, Ocean Manager på Greencarrier Freight Services.

Bakom fartygslinjen står containerrederiet Seago Line, dotterbolag till Maersk Line.

- Seago Line är ett kortsjörederi som tror mycket på att utveckla denna typen av affärer. Traditionellt är trafiken till och från Medelhavet där vi har våra stora volymer, men på senare år har vi sett intresset och trafiken i närområdet öka betydligt. Inte minst då för vår direktlinje mellan Gdansk och Norrköping, säger Jesper Sundsten, marknadschef på Seago Line Scandinavia.
- Det är kul och spännande att Greencarrier nu gör en satsning på denna korridor, och särskilt att de inte bara fokuserar på traditionell containertrafik utan lanserar ett helhetskoncept som erbjuder lastbilstransportens flexibilitet kombinerat med sjötransportens miljöfördelar.

- Vi är naturligtvis väldigt glada att Greencarrier valt Norrköpings hamn för denna satsning som har framtiden för sig säger Magnus Grimhed, affärsutvecklare på Norrköpings Hamn.
- Det bekräftar vår funktion som en modern och kundanpassad hamn med ett otroligt bra geografiskt och demografiskt läge. Från Norrköping har vi 16 mil till Stockholm, 12 mil till Örebro, 14 mil till Eskilstuna och 17 mil till Jönköping bara för att nämna några intressanta destinationer. När vi blickar framåt och ser möjligheterna med den elektrifierade järnvägen som Kardonbanan innebär, så blir det än mer intressant, fortsätter Magnus Grimhed.

-Med en ökad medvetenhet kring miljöfrågan och en chaufförsbrist i hela Europa så tror vi stenhårt på att detta kommer vara något som många ser som ett bra komplement till de tradtionalla lastbilslösningarna från Polen och Östeuropa avslutar Stefan Larsen.

För information
Magnus Grimhed, affärsutvecklare Norrköpings Hamn AB
Telefon: 011-25 06 46
magnus.grimhed@nhs.se
www.norrkopingshamn.se

Stefan Larsen, Ocean Manager Greencarrier Freight Services
0704-12 72 72
stefan.larsen@greencarrier.se
www.greencarrier.se

Jesper Sundsten, Trade and Marketing Manager Seago Line
0703-371 00 08
jesper.sundsten@seagoline.com
www.seagoline.com

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Fokus på regionala nedslag i logistiken

Att östgötaregionen är en bra region för logistik har hörts många gånger förut. Inte minst när tidningen Intelligent Logistik rankar landets bästa logistiklägen, där regionen stadigt håller sig i tätskiktet. Regionens logistikarbete var också i fokus under det seminarium som nätverket Logistikia anordnade i Norrköping den 9 mars.Först ut var en övergripande bild av regionens logistikarbete från Norrköpings Hamns nye vd Henrik Åkerström, som har bred erfarenhet från logistik och olika transportnäringar inom regionen. Henrik lyfte bland annat vikten av att få processerna att fungera, få ihop de olika transportsystemen och tillför värden för kunden. I slutänden är det enkelt att bli ”bäst i klassen” - Ta emot bokningen, hämta godset, leverera det till rätt mottagare i rätt tid, skada inte godset och skicka rätt faktura. Det är det logistik handlar om!

Långsiktig EU-satsning på logistikkluster
För en tid sedan kom besked från Tillväxtverket om en långsiktig EU-satsning på ett logistikkluster i Östergötland. Norrköpings kommun, Region Östergötland, Linköpings universitet, Norrköpings Hamn med flera har gått samman för att under en treårsperiod bygga upp och etablera ett gemensamt kompetenscentrum, med bas i Norrköping. Per Lindahl berättade mer om denna satsning och hur planerna går för att bygga upp detta i regionen. Det handlar om att skapa nytta för företag och att stärka den regionala utvecklingen, samt att positionera Östergötland som viktig logistikregion. Klustret vill också vara en arena för att fånga upp och samordna olika initiativ samt sprida kunskap. Med inspiration från Vreta Kluster börjar nu uppbyggnaden av detta nya kluster, som troligen kommer att agera under namnet Logistikia.

Kompetensförsörjningen viktig
En viktig faktor för att bibehålla sin starka position som ett av landets bästa logistiklägen är tillgången på kompetens. Emma Wahlström, programansvarig på Yrkeshögskolan Logistikprogrammet i Norrköping, berättade om den nära koppling till arbetslivet den tvååriga utbildningen har genom långa praktikperioder och engagerade företagare som bland annat sitter i ledningsgruppen. Hela 93 procent av studenterna har ett relevant arbete inom ett halvår efter avslutad utbildning, vilket visar att behovet av denna typ av kompetensbaserade utbildningar.

Lokalt exempel på ökande e-handeln
Att e-handeln har exploderat på senare år har väl inte någon missat, och dagens seminarium avslutades med ett praktiskt exempel i form av Almroths, som gjort en resa från åkeri till modernt logistikföretag. Almroths har idag som tredjepartslogistiker ett flertal e-handelsföretag som kunder. 2017 såg man det verkliga genombrottet för e-handeln och den omställning e-handeln innebär för transportsystemet. Calle Svensson, vd på Almroths, nämnde bland annat att man som aktör plötsligt har en annan kravbild att jobba mot, och tog som exempel Black Friday när orderingången ökar lavinartat.

Det blev under seminariet mycket diskussion om kravbilden på snabbhet och om den är motiverad utifrån slutkunds verkliga behov. Finns verkligen behovet att man ska ha varan dagen efter? Hos slutkund ligger paketet ofta oöppnat ett par dagar efter man hämtat ut det. Calle Svensson påpekade också betydelsen av att optimera att du som slutkund kan koncentrera sig på ett utlämningsställe och inte tre olika.

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Vi söker en teknisk administratör med CAD-kunskap

Nu förstärker vi vår tekniska avdelning och söker en teknisk administratör med CAD-kunskap samt driv och intresse för att underhålla och förvalta information kring våra anläggningar.

Du deltar aktivt och driver förändring av vårt sätt att arbeta med att digitalisera projekt- och förvaltningsprocessen. Rollen som Teknisk administratör är viktig, där du är sakkunnig inom tekniska dokumentationsfrågor på företaget.

Du kommer att ansvara för företagets tekniska dokumentation och säkerställa att den är uppdaterad i respektive system och arkiv samt att fortsätta arbetet med digitaliseringen av äldre arkiv. Vid uppstart av bygg-, anläggnings- och underhållsprojekt medverkar du som kravställare vid framtagning av projektstruktur. Vid projektavslut granskar du och säkerställer att den tekniska informationen arkiveras och blir länken mellan projekt och förvaltning.

Nyfiken på att veta mer? Läs mer på vår rekryteringssida och sök senast den 3 april.

Teknisk administratör >>

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Aktuellt i Norrköpings hamn

Läs om vad vi har på gång i vårt senaste nyhetsbrev. Vi berättar bland annat om året som gått, ett rekord och ett nytt spännande logisitkkluster.

Läs mer i vårt nyhetsbrev här >>

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Fortsatt positiv utveckling för Norrköpings Hamn

Högkonjunktur och tillväxt i regionen gör att Norrköpings Hamn gör ett positivt bokslut. Summeringen av 2017 visar rekordnivåer, framför allt på containersidan. Men flera godsslag visar en stabil utveckling.

Norrköpings Hamn har under en längre tid haft en mycket positiv utveckling på containersidan. Under 2017 ökade antalet containrar i Norrköpings Hamn med drygt 30 % jämfört med året innan och nådde rekordsiffran 132 000 TEU (20-fots enheter).

Tillväxten är resultatet av en långsiktig containersatsning som gynnat både import- och exportföretagen i regionen. Flera etableringar och investeringar i Norrköping har också skapat nya godsvolymer och stärkt hamnens attraktionskraft. Under det senaste året har även trafikutbudet ökat och de stora containerrederierna har satsat på ökad trafik i det växande östersjöområdet, vilket lett till att flera av de ledande containerrederierna nu trafikerar hamnen i Norrköping.

Den totala godsmängden i Norrköpings hamn har ökat under de senaste åren. Under 2017 hanterades sammanlagt runt 4,3 miljoner ton. Utöver container är det även godsslag inom energi och jordbruksområdet som ligger bakom de ökade volymerna.

I mitten av november tillträdde bolagets nye vd, Henrik Åkerström.
- Norrköpings Hamn har en tydlig position på marknaden, bra tillväxt och ambitiösa utvecklingsmål. Det känns spännande och roligt att få bidra till hamnens fortsatta utveckling med ökade volymer och att tillföra nya värden för våra kunder. Hållbarhetsfrågor har också stort fokus för Norrköpings Hamn där vi ser allt tydligare kundkrav, säger Henrik Åkerström.

Stora och viktiga infrastruktursatsningar är på gång i och omkring Norrköpings hamn. Under november gick startskottet för byggnationen av den så kallade Kardonbanan, en elektrifierad järnväg som ansluter hamnen direkt till södra stambanan. Samtidigt fortgår planeringen av hamnutbyggnaden av Pampushamnen och under 2018 inväntas beslut om miljötillstånd. 640 meter ny kaj och 100 000 kvadratmeter ny hamnplan planeras för att möta framtida krav på smarta logistiklösningar, ökade godsvolymer, större fartyg och effektivare produktion i hamnen. 2023 är den nya hamnen planerad att stå klar.

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Starkt logistikläge satsar på hållbart kluster

Norrköping och Östgötaregionen behåller sin starka position som ett av landets topp-tre bästa logistiklägen. Nu går också flera aktörer samman i en storsatsning på ett logistikkluster.

Tidningen Intelligent Logistik listar varje år landets 25 bästa logistiklägen. Norrköping har i många år legat bland topp tre och så även i år. Listan tar hänsyn till kriterier som det geografiska och demografiska läget, det vill säga närheten till det största antalet konsumenter, liksom kvalitet och hållbarhet i regionens samlade infrastruktur. Det innebär att orter med containerhamn, närhet till effektiva vägtransportstråk och bra järnvägsinfrastruktur får starka positioner i listan.

- Det är roligt att vi fortsätter att befästa vår position som ett av landets starkaste logistiklägen. Vi har haft en stark tillväxt i hamnen, framför allt på containersidan, under de senaste åren. Att hamnen fortsätter att utvecklas är viktigt, både för våra kunder och för de nya verksamheter som valt att etablera sig i regionen, säger Ola Hjärtström, marknadschef vid Norrköpings Hamn.

Nyligen kom beskedet från Tillväxtverket om en långsiktig EU-satsning på ett logistikkluster i Östergötland. Norrköpings kommun, Region Östergötland, Linköpings universitet, Norrköpings Hamn med flera har gått samman för att under en treårsperiod bygga upp och etablera ett gemensamt kompetenscentrum, med bas i Norrköping. Klustrets tydliga inriktning mot hållbarhet och långsiktig strukturförändring gör det unikt i landet.

- Vi vill samla kompetens och operativa enheter för aktörer inom logistik under ett tak, för att göra det enklare att verka och etablera sig i regionen, säger Pontus Lindblom, näringslivsdirektör, Norrköpings kommun. Vårt geografiska läge och satsningarna på sjöfart och järnväg gör att vi kan erbjuda hållbara transportlösningar, vilket är och kommer bli allt viktigare.

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Norrköpings Hamn på dialogmöte med infrastrukturministern om hamnarnas framtida roll

Norrköpings hamn deltog när Regeringskansliet och Infrastrukturminister Tomas Eneroth den 24 januari bjöd in till dialogmöte om hamnarnas roll i framtidens godstransportsystem. Vår VD Henrik Åkerström talade om framtida hållbarhetsfrågor.

Regeringen arbetar för att stärka sjöfartens konkurrenskraft och för att öka andelen godstransporter som sker med sjöfart och minska transporternas påverkan på miljö och klimat. Sjöfartens infrastruktur har ledig kapacitet som kan avlasta godstrans¬porter på land, men för att det ska vara möjligt behöver sjöfartens transportkapacitet användas smartare och sjöfarten bli mer innovativ och flexibel. Sjöfart är ett energi-effektivt trafikslag och kan bidra till att minska utsläppen från transportsektorn som helhet.

Ett femtiotal hamnar fanns på plats på mötet med VD och ombud från ägarsidan. Fyra hamnar hade blivit ombedda att hålla ett anförande, varav Norrköpings Hamns VD Henrik Åkerström var en. Henrik Åkerström presenterade på mötet vad framtida hållbarhetsfrågor kommer att ställa för krav i Norrköpings hamn. Han talade bland annat om kravet på att vara socialt och miljömässigt hållbar men också långsiktigt lönsam. Här har Norrköpings Hamn många saker på plats, men också en del att fundera på framåt.

Målet med Regeringskansliets möte med hamnarna var att öppna upp för en dialog om hur hamnarna kan utvecklas, samt att ta del av vilka behov och konkreta åtgärder hamnarna anser nödvändiga för att stärka sjöfartens konkurrenskraft och få fler transportörer att välja sjöfarten. Samverkan mellan olika aktörer är en viktig förutsättning för att Sverige ska kunna utveckla ett än mer kostnadseffektivt och miljövänligt godstransport¬system.

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Största enskilda containeranlöpet någonsin - 648 enheter

MSC Joy blev på torsdagen den 18 januari det enskilt största containeranlöpet någonsin i Norrköpings hamn.

Vid färdigkörning av MSC’s M/V JOY ca kl 22:10 på torsdagskvällen uppmärksammades att anlöpet var det största enskilda containeranlöpet någonsin i Norrköpings Hamns historia, med avseende på omsättningen av antal enheter. Totalt omsattes 648 enheter.

Våra containertjänster erbjuder en modern integrerad intermodal terminal med en total kapacitet på cirka 300.000 TEU årligen. Läs mer om våra tjänster här >>

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Henrik Åkerström på plats som vd

Sedan den 20 november är Henrik Åkerström på plats som ny vd för Norrköpings Hamn. Henrik har lång och gedigen erfarenhet från transport-, rederi- och logistikbranschen, och har en god kännedom om regionens näringsliv och utveckling.

Närmast kommer Henrik från vd-posten på Alltransport i Östergötland AB och dessförinnan från Green Cargo.

− Jag gick in i den här tjänsten med en tydlig bild av Norrköpings Hamn som ett fint bolag med en tydlig position på marknaden, bra tillväxt och ambitiösa utvecklingsmål, säger Henrik Åkerström. När jag nu under ett par veckor har hunnit bekanta mig med bolaget och de anställda så har min bild stärkts. Jag är imponerad över bredden och kompetensen i verksamheten. Samtidigt ser jag saker kring vårt arbete och de kundvärden vi skapar som är viktiga för mig att jobba vidare med. Mycket handlar om ett långsiktigt hållbart synsätt, vilket jag brinner för. Det är spännande och en stor utmaning att få bidra till hamnens fortsatta utveckling.

Under första tiden på nya jobbet lägger Henrik mycket tid på att lära känna de olika delarna av verksamheten. Ibland åker skyddskläderna och hjälmen på, för att vara delaktig i arbetet på kajerna och i terminalerna. Det blir också mycket tid för kontakter med kunder och partners.

− Jag känner flera av våra kunder och deras verksamheter sedan tidigare, men ser också fram emot att lära känna nya. Det är viktigt för mig och mina medarbetare att förstå kundernas förutsättningar och de värden vi tillför.

Henrik Åkerström efterträder Patrik Åman, som gick i pension 1 september. Under hösten har företagets ekonomichef Karl-Johan Ringborg haft rollen som tillförordnad vd.

 

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Vi söker terminalchef till containerterminalen

Vi förstärker på vår containerterminal och söker en terminalchef.

Nyfiken på att veta mer om tjänsten? I denna rekrytering samarbetar vi med Unik resurs. Du hittar platsannonsen på deras webbplats.

Unik resurs

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Ny kran på Öhmansterminalen effektiviserar verksamheten

Nu har en ny spårbunden el-hydraulisk vikarmskran tagits i bruk på Öhmansterminalen. Den nya kranen möjliggör en effektiv och flexibel hantering, med bra miljöprestanda och en god arbetsmiljö.

Kranen, av modell Mantsinen, har en lyftkapacitet på upp till 20 ton och en arbetsradie på 26 meter. Det gör den speciellt lämpad för hantering av bulk, som exempelvis träflis, timmer och massaved. Gods som hanteras i större mängder på Öhmansterminalen.

Investeringen är del av en större modernisering av vår kranpark där vi över tid investerat i tre stycken spårbundna el-hydrauliska kranar av olika storlek.

– Vi är inne i en stark tillväxtfas med en rad nya kunduppdrag, säger Ola Hjärtström, marknadschef. Vår senaste kran är en välkommen investering som ökar kapaciteten och är en del av vår långsiktiga utvecklingssatsning.

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Information om taxeförändringar 2018

Vi informerar om kommande prisändringar i vår gällande hamntaxa. Om inget annat avtalats höjs priserna i taxan fr.o.m. 2018-01-01 med i genomsnitt 2 %.

Vår justering av priserna förklaras av ökade kostnader i vår verksamhet för bland annat personal, arrende och energi.

Vi ser fram emot ett fortsatt gott kundsamarbete under det kommande året.

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Symbolisk rälsläggning startskottet för ny järnväg till hamnen

Under måndagen gick startskottet för bygget av Kardonbanan, en sju kilometer lång elektrifierad godsjärnväg som binder samman Norrköpings hamn på Händelö med stambanan.

Startskottet skedde genom en symbolisk rälsläggning i hamnen, Kardonbanans slutdestination. På plats fanns både Infrastrukturminister Tomas Eneroth, Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon och Lars Stjernqvist, kommunstyrelsens ordförande (S) i Norrköping, som symboliskt la en bit räls som avstamp för bygget.

– Målet med Kardonbanan är att förstärka godskapaciteten och på ett smart sätt dra fördel av tidigare gjorda satsningar. Kardonbanan är historiskt viktig för Norrköping och också för Sverige, satsningen skapar möjlighet för företag att både vilja etablera och investera i staden, sa Tomas Eneroth, Infrastrukturminister, under byggstartsceremonin för Kardonbanan.

– Äntligen, 25-30 års förhandling och diskuterande förvandlas till praktisk handling, säger Lars Stjernqvist, kommunstyrelsens ordförande (S) i Norrköping.

Syftet med den nya järnvägen är att effektivisera hanteringen av gods och öka andelen gods som fraktas på järnväg. Det innebär mer miljövänliga transporter och för Norrköpings hamn är Kardonbanan betydelsefull.

– Det här är väldigt efterlängtat. Vi har jobbat för det här projektet under många år så det är en stor dag, säger Ola Hjärtström, marknadschef på Norrköpings Hamn.

Projektet drivs av Trafikverket tillsammans med Norrköpings kommun.


Trafikverkets generaldirektör, Lena Erixon och Infrastrukturminister Tomas Eneroth, vid den symboliska rälsläggningen.


Lars Stjernqvist, kommunstyrelsens ordförande (S) i Norrköping.


Trafikverkets regionala direktör Einar Schuch hälsade hundratalet deltagare välkomna till ceremonin i Pampushamnen.


Lena Erixon, Trafikverkets generaldirektör i Pampushamnen.


Tomas Eneroth, Infrastrukturminister.

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Stark utveckling under året

Norrköpings Hamn har en stadig tillväxt i verksamheten. När nu större delen av året har gått kan bolaget konstatera att förra årets starka volymutveckling fortsatt även under 2017. Flera av affärsområdena har utvecklats bra under året, där särskilt tillväxten inom containersegmentet varit stark.

– Under den senaste tvåårsperioden har containervolymen i Norrköpings hamn mer än fördubblats, säger Ola Hjärtström, marknadschef. Tillväxten visar tydligt att vår strategi fungerar och att vi skapar värde för våra kunder. Det har dock samtidigt varit en utmaning, då vi haft en snabbare tillväxt än planerat på grund av den ansträngda situationen i delar av övriga Hamnsverige.

Den kraftiga ökningen förklaras främst av ett starkt och växande upptagningsområde, nya kunduppdrag i hamnens terminaler och ett stabilt utbud av fartygslinjer. De ledande containerrederierna finns idag representerade i hamnen med veckoanlöp. Samtidigt har också järnvägstrafiken till kombiterminalen i hamnen ökat.

– Vi fortsätter att jobba för att uppnå en ökad tillgänglighet och en stabil servicenivå för våra kunder, förklarar Robert Olsson, produktionschef. Det rör sig dels om att öka vår arbetsstyrka, men också om att få en ökad effektivitet i befintliga affärer och att finna nya metoder att driva verksamheten på.

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Nu kan Kardonbanan börja byggas

Nu har kontraktet för mark- och anläggningsentreprenaden för byggnation av Kardonbanan mellan Trafikverket, Norrköpings kommun och företaget Rover Alcisa skrivits på. Det betyder att byggnationen av Kardonbanan kan komma igång under hösten.

- Det här är första steget mot vår nya spårinfrastruktur som än tydligare kommer att befästa Norrköping som Sveriges transport- och logistikcentrum, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelseordförande, i ett pressmeddelande från Norrköpings kommun.

Kardonbanan är av stor betydelse för Norrköpings Hamn då den möjliggör elektrifierad anslutning direkt till hamnen från Södra stambanan. Detta underlättar också att kombinera järnväg och sjöfart för de långväga godstransporterna.

Läs mer här

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Välbesökt Hamndag för hela familjen

Många besökte Pampushamnen i början på september när vi för andra gången öppnade upp hamnen för allmänheten.

Det händer mycket i Norrköpings hamn just nu. Verksamheten går bra, vi behöver rekrytera ny personal och vi står dessutom inför en stor utbyggnad av hamnanläggningen på Händelö. Ett utmärkt tillfälle alltså att visa upp hamnen för allmänheten i vår region. 

Med en effektfull inramning av 210 meter långa containerfartyget Newyorker fick besökarna se exempel på hantering av olika varuslag, provsitta truckar och maskiner och träffa våra anställda. Andra aktörer som Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Svitzers bogserbåtar, Räddningstjänsten och Sjöräddningssällskapet fanns också på plats och visade upp båtar och fordon. Besökarna fick gå ombord och titta, klämma och känna. Det bjöds också på en uppvisning i hur en sjöräddningsaktion kan gå till.

Norrköpings kommun fanns på plats för att visa upp projektet med att bygga bostäder i Inre hamnen. Det är en av anledningarna att Norrköpings hamn expanderar ute i Pampushamnen – när vi måste frånträda kajerna i Inre hamnen behöver vi helt enkelt växa på annan plats för att få plats med vår verksamhet. Många besökare hade frågor kring både bostäderna och den nya hamnen och mötte projektledare från både kommunen och Norrköpings Hamn AB för att få svar.

Men populärast under dagen var nog ändå möjligheten att få se hur det ser ut i hamnen på riktigt, och att få provsitta maskinerna. Och den vanligaste kommentaren under dagen var onekligen ”Oj vad stort det är!”.

Foto: Sofia Andersson

hamndag

hamndag


 

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Henrik Åkerström blir ny vd för Norrköpings Hamn

Henrik Åkerström, 51 år, tar över som ny vd för Norrköpings Hamn AB. Han efterträder nuvarande vd, Patrik Åman, som går i pension.

− Vi är glada att vi hittat en ny vd som ska fortsätta arbetet med att vidareutveckla bolaget. Norrköpings Hamn AB är ett framgångsrikt bolag med spännande utmaningar framöver – både affärsmässigt och med en påbörjad utbyggnad av hamnen. Vi är övertygade om att Henrik Åkerström kommer fortsätta att föra bolaget vidare framåt, säger Hans Lundin, styrelseordförande i Norrköpings Hamn AB.

Henrik Åkerström kommer närmast från vd-posten på Alltransport i Östergötland AB. Han har lång och gedigen erfarenhet från transport-, rederi- och logistikbranschen, och har en god kännedom om regionens näringsliv och utveckling.

− Jag upplever Norrköpings hamn som ett fint bolag med bra tillväxt och en tydlig position på marknaden och ambitiösa utvecklingsmål. Det är en stor utmaning och oerhört spännande att få leda verksamheten vidare och jag är övertygad om att jag kan bidra till hamnens utveckling, säger Henrik Åkerström.

Henrik Åkerström tillträder som vd under hösten.

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Turbinens väg från Norrköpings hamn till Bolivia

​Två industriella gasturbiner tillverkade av Siemens i Finspång har just påbörjat den långa resan som kommer att ta dem de nära 16 000 kilometrarna från Norrköpings hamn till slutdestinationen i Bolivia.

De två gasturbinerna, tillverkade av Siemens i Finspång, lastades på ett fartyg i Norrköpings hamn. Den första etappen för det 170 ton tunga godset innebär 14 000 kilometer sjövägen till hamnen i Arica i Chile. Därifrån kommer turbinerna att transporteras de återstående 1 800 kilometrarna till Bolivia i delvis oländig terräng.

Läs mer om turbinernas resa här >>

Siemens gasturbin
Foto: Siemens

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Magnus Grimhed efterträder på sikt vår nuvarande försäljningschef

Idag den 15 maj börjar Magnus Grimhed hos oss på Norrköpings Hamn.

På sikt kommer Magnus att ersätta vår nuvarande försäljningschef Tomas Gustavsson, som kommer att gå i pension framöver.

Under de senaste tio åren har Magnus varit verksam inom Maersk-koncernen på olika befattningar inom försäljningsområdet, varav de senaste tre åren som General Manager för Seago Line Scandinavia.

Vi är glada att kunna knyta Magnus breda kunskap och branscherfarenhet till oss, och hälsar honom varmt välkommen till bolaget!

Norrköpings Hamn
e-tjänster

Sjöfartens möjligheter för östgötaregionen

Fredagen den 5 maj var Norrköpings Hamn värd för det regionala nätverket Logistikia, som anordnade ett halvdagsseminarium på temat ”sjöfartens möjligheter för regionen”. Förutom seminarieprogrammet bjöds deltagarna också på en guidad tur i Pampushamnen.

Deltagande föreläsare på seminariet var bland annat Johan Carlgren, Transport Quality Packaging Paper Manager, från BillerudKorsnäs och Johan Wallén, Managing Director på Team Lines Sverige. Besökarna fick också höra om den viktiga och stora utbyggnaden av Norrköpings hamn som väntar de kommande åren, en investering på cirka en miljard kronor.

Ola Hjärtström, marknadschef på Norrköpings Hamn, inledde seminariet med en global och regional utblick. Hamnen är navet i ett starkt logistikkluster, och bara i Norrköpings kommun bedöms mer än 11000 arbetstillfällen vara direkt eller indirekt beroende av hamn, transporter och logistik.
- Som hamn har vi därför en viktig roll i att se helheten och möjligheter till nya upplägg. På så vis bidrar vi till att stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft, menade Ola Hjärtström.

BillerudKorsnäs är ett av de företag i regionen som gör stora investeringar för framtiden, med nya pappersmaskiner i Gruvön och Skärblacka. I samband med de stora satsningarna får Norrköpings hamn en central roll som hub för företagets distribution. Under året har Norrköpings hamn byggt ut ett lager på 12500 kvadratmeter för lagring och containerstuffning av främst MG-papper.
- Norrköpings hamn är en viktig nod för BillerudKorsnäs, och blir nu en av världens största terminalhanterare av högkvalitativt MG-papper, konstaterade Johan Carlgren.

Johan Wallén på Team Lines Sverige, ett av Norrköpings hamns containerrederier sedan flera år, pratade om containers betydelse för den globala handeln och möjligheten till storskalighet inom exempelvis export. Som så kallat feederrederi, med fokus på den svenska ostkusten och Tyskland, ”matar” man de stora hamnarna med containers, för omlastning och vidare färd ut på den internationella marknaden.

Johan Wallén bekräftade det ökade intresset för östersjön och ostkustens hamnar, och pekade också på betydelsen av att minska långväga lastbilstrafik genom ökad kortsjötrafik, så kallad short sea shipping.
- Sveriges kust är en fantastisk tillgång. Vi skulle önska att mer av det importgods som ändå konsumeras här skulle gå till Östersjöhamnar som Norrköping, menade Johan Wallén.

Logistikia är ett nätverk för dig som jobbar med logistik, lager, transport eller närliggande områden. Vi verkar för att möjliggöra erfarenhetsutbyte och relationsbyggande mellan aktörer aktiva inom Östergötland. Logistikia är initierat av Norrköpings kommun, Norrköpings Hamn AB, Region Östergötland och Linköpings universitet

Norrköpings Hamn
e-tjänster