e-tjänster

Muddringsentreprenaden är startad

Sedan en vecka tillbaka är den upphandlade muddringsentreprenören på plats och arbetet med att förlänga hamnbassängen har inletts. Initialt löper arbetet på mycket bra, utan påverkan för kunder och godsflöden.

Utbyggnaden av kapaciteten vid Pampushamnen omfattar nya kajer och terminalytor samt fördjupning av vattenområde för hamnbassängen. Vattenverksamheten består främst i muddring vid de nya kajplatserna och vid hamnbassängen. Muddringsarbeten med tillhörande sprängningar vid Pampushamnen har inletts under november 2019 och förväntas vara klara i januari 2021. Muddring och sjödeponering består av ungefär 800 000m3 mjuka massor. Muddringen förväntas vara klar redan vid månadsskiftet maj-juni 2020. Längre isperioder kan dock skjuta på färdigställandet. Stor hänsyn tas även till exempelvis fiskars fortplantningstid, vilket styr under vilka tider på året som muddring och sprängning får ske. Sprängningsstart är planerad till mitten av december 2019.

Rena muddermassor ska enligt miljödom föras till deponiområde nordost om Esterön som har ackumulationsförhållanden d.v.s. det är liten rörelse på botten i området.
Förorenad lera som ligger överst (naturlig förorening) tas bort och tippas på land, på angränsat bestämt område på Hälladeponin på Händelö.

Enligt upprättat kontrollprogram så ska en omfattande provtagning utföras för att kontrollera grumlingshalten. Det innebär att Norrköpings Hamn dagligen tar prover vid muddrings- och tippområde för att kontrollera att begränsningsvärden enligt erhållen miljödom ej överskrids.
Hittills utförd provtagning visar låga grumlingsvärden och god marginal till begränsningsvärden.

Entreprenör för muddringsprojektet är det finska bolaget Wasa Dredging

Läs mer om Norrköpings Hamns hamnutvecklingsprojekt här>>>