e-tjänster

Muddringsarbeten återupptas i Pampushamnen från den 1 oktober 2020

De muddringsarbeten som påbörjades i Pampushamnen under hösten och vintern
2019/20 kommer att fortsätta under hösten 2020 och pågå fram till januari 2021.
Efter januari 2021 återstår endast mindre muddringsarbeten i närhet kring befintlig kaj.
Även denna höst kommer sprängningsarbeten behöva utföras, dock under en kortare
tidsperiod.

Norrköpings hamn utvecklas och bygger på uppdrag av Norrköpings kommun ut kaj och tillhörande terminalytor vid Pampushamnen på Händelö. Utbyggnaden av kapaciteten vid Pampushamnen påbörjades under november 2019 och omfattar nya kajer och terminalytor samt fördjupning av vattenområde för hamnbassängen.
Vattenverksamheten består främst i muddring vid de nya kajplatserna och i hamnbassängen.

Tillhörande sprängningsarbete under vatten startar den 1 oktober

Sprängningar kommer att ske under vattenytan i de västra delarna av Pampushamnen och startar den 1 oktober. De kan för allmänheten och boende i närområdet komma att kännas av genom vibrationer och höras som
ett dovt muller. Sprängningarna kommer att föregås av varningssignaler innan sprängningsstart genom långa
och korta signaler, samt en längre signal efter utförd sprängning. Sprängningar kommer att ske ca en - två
gånger per dygn, mellan klockan 07.00- 21.00.
Sprängningar pågår redan, sedan i augusti, i Pampushamnens område på land, även dessa sprängningar kan
kännas av och höras. Sprängningar under vattenytan kommer att utföras från den 1 oktober och pågå under
ca 1–2 veckors tid.

Muddringsarbete pågår från 1 oktober - januari 2021

Grävmuddring kommer att pågå från 1 oktober 2020 fram till och med januari 2021. Arbeten kommer att utföras längs hamnbassängen i Pampushamnen. Återstående muddring och sjödeponering består av ungefär
50 000 kubikmeter massor, varav bergmängden uppskattas till ca 5–10 procent. En del av materialet återanvänds i bygget av den nya kajen, resterande del transporteras till utsett tippningsområde norr om Esterön.
Norrköpings Hamn tar dagligen vattenprover vid muddrings- och tippområde, för att kontrollera att begränsningsvärden enligt erhållen miljödom ej överskrids, dessa genomförs enligt ett upprättat kontrollprogram.
Muddringsarbetet förväntas vara klart i januari 2021, efter januari 2021 återstår endast mindre muddringsarbeten i närhet kring befintlig kaj.
Längre isperioder kan dock skjuta på färdigställandet. Stor hänsyn tas även till exempelvis fiskars fortplantningstid, vilket styr under vilka tider på året som muddring och sprängning får ske.

Läs mer om pågående hamnutvecklingsprojekt här.