e-tjänster

Muddringsarbete startat med gott resultat

Muddringsarbetet utanför kajen vid Pampushamnen har inletts under november månad. Hittills tagna vattenprover visar låga grumlingsvärden med mycket god marginal till de begränsningsvärden som vi har att förhålla oss till.

Norrköpings Hamn tar dagligen vattenprover vid muddrings- och tippområde för att kontrollera att begränsningsvärden enligt erhållen miljödom ej överskrids, detta enligt upprättat kontrollprogram.  Muddring och sjödeponering består av ungefär 1 miljon kubikmeter massor varav bergmängden uppskattas till ca 5-10 procent. Muddringsarbetet förväntas vara klart i januari 2021. Längre isperioder kan dock skjuta på färdigställandet. Stor hänsyn tas även till exempelvis fiskars fortplantningstid, vilket styr under vilka tider på året som muddring och sprängning får ske.

Läs mer om Norrköpings Hamns hamnutvecklingsprojekt här >>>