e-tjänster

Muddrings- och pålningsarbeten i Pampushamnen påbörjas i februari 2021

Ett mindre muddringsarbete kommer att påbörjas i Pampushamnen i februari.
Muddringsarbetet inkluderar även denna gång undervattenssprängningar,
dock i mindre styrka och omfattning än tidigare.

Muddringsarbete och undervattenssprängningar pågår mellan februari och april 2021
Grävmuddring kommer att pågå från 1 februari 2021 fram till och med april 2021. Arbeten kommer
att utföras längs hamnbassängen i Pampushamnen. Muddring och sjödeponering består av ungefär
15 000 kubikmeter massor. En del av materialet återanvänds i bygget av den nya kajen, resterande
del transporteras till utsett tippningsområde norr om Esterön.
Tillhörande undervattenssprängningar kommer att ske i de västra delarna av Pampushamnen. Dessa
startar den 1 februari och pågår fram till och med mars månad. Sprängningarna är mindre i omfattning
än tidigare utförda sprängningar, men kan dock tidvis kännas av genom mindre vibrationer.
Sprängningarna kommer att föregås av varningssignaler innan sprängningsstart genom långa och
korta signaler, samt en längre signal efter utförd sprängning.
Norrköpings Hamn tar regelbundet vattenprover vid muddrings- och tippområde, när arbeten pågår,
för att kontrollera att begränsningsvärden enligt erhållen miljödom ej överskrids, detta görs enligt ett
upprättat kontrollprogram. Detta muddringsarbete förväntas vara klart i april 2021, i det totala arbetet
med hamnutbyggnaden återstår sedan mindre muddringsarbeten i närheten kring befintlig kaj även
under kommande vintrar.

Pålningsarbete i Pampushamnen pågår mellan februari och juli 2021
Ett pålningsarbete startas i Pampushamnen i februari och pågår fram till och med juli månad. Detta
arbete kan för allmänheten och boende i närområdet komma att höras genom dova smällar. Arbetet
kan komma att höras i varierande grad beroende på vind- och väderförhållanden.

Samtliga arbeten som nämns ovan genomförs måndag-fredag 06–19.
Det muddringsarbete som påbörjas i februari kan periodvis genomföras dygnet runt, måndag-söndag.
Längre isperioder kan skjuta på färdigställandet. Stor hänsyn tas även till exempelvis fiskars fortplantningstid,
vilket styr under vilka tider på året som muddring och sprängning får ske.

Läs mer om utvecklingen av Norrköpings hamn här.