e-tjänster

Kompletterande samråd rörande hamn- och sevesoverksamhet i Norrköpings hamn

I enlighet med vad som angivits i tidigare samråd ansöker Norrköpings Hamn AB om nytt tillstånd enligt miljöbalken för hamnverksamhet samt Sevesoverksamhet. Mot bakgrund av begränsade förändringar i den ansökta verksamheten håller Norrköpings Hamn AB kompletterande samråd angående förändringarna, vilka avser planerad lastning och lossning av gas i Oljehamnen.

I det nu aktuella samrådet inbjuds särskilt berörda, allmänheten, miljöorganisationer med flera att ta del av samrådsunderlaget och komma in med synpunkter. Samråd har hållits med berörda bolag i Oljehamnen, enligt sevesolagstiftningen. Synpunkterna från samrådet kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med tillståndsansökan. Samrådsunderlag finns på www.norrkopingshamn.se Synpunkter på planerad verksamhet kan lämnas skriftligen till Miljöansvarig Linn Almcrantz fram till den 9 april 2020.

Underlag för kompletterande samråd hittar du här.