e-tjänster

Inbjudan till samråd för vattenverksamhet

Välkommen till samråd och samrådsmöte inför tillståndsprövning av vattenverksamhet i samband med utbyggnad av Pampushamnen.

Norrköpings kommun bjuder in till samråd och samrådsmöte inför tillståndsprövning av vattenverksamhet enligt miljöbalken kap 11 och 15.

Norrköpings Hamn AB lämnar snart inre hamnen för att ge plats åt bostäder, och växer istället ute i Pampushamnen på Händelö. För att klara av verksamheten i Pampushamnen krävs ombyggnation och utbyggnad. Norrköpings kommun har gett Norrköpings Hamn AB i uppdrag att genomföra denna omvandling och utbyggnad av hamnen.

Utbyggnad av kapaciteten vid Pampushamnen omfattar nya kajer och terminalytor samt fördjupning av vattenområde för hamn- och svängbassäng. Vattenverksamheten består främst i muddring vid de nya kajplatserna och vid hamn- och svängbassängen. Rena muddermassor föreslås föras till utpekade deponiområden norr om Esterön.

Med anledning av de planerade åtgärderna anordnas två samrådsmöten:
31 maj, kl 18-20 på Orrekullagården, Krokek
16 juni, kl 18-20 i Visualiseringscenter, Norrköping

Vid samrådet kommer vi bl. a att informera om fortsatt arbete, åtgärdens lokalisering, utformning och miljöpåverkan.

Synpunkter på vattenverksamheten lämnas på samrådsmötena eller skriftligen fram till den 31 juli 2016 på adressen nedan.

Samrådsunderlaget finns tillgängligt som PDF på denna sida,

Kontaktuppgifter
Eric Gustavsson
Norrköpings Hamn AB
Box 6075
600 06 Norrköping
E-post: eric.gustavsson@nhs.se
Telefon: 011-25 06 00

Läs mer om hamnutvecklingen