e-tjänster

Elektrifierad järnväg och ny godsbangård i anslutning till hamnen

Kardonbanan är en ny elektrifierad järnväg mellan Södra stambanan och Norrköpings hamn. 2017 påbörjas byggandet.

Med bygget av Kardonbanan skapas också förutsättningar för bygget av höghastighetsbanan Ostlänken, samt förutsättningar för en mer effektiv godshantering. Projektet drivs av Trafikverket tillsammans med Norrköpings kommun och byggproduktionen beräknas dra igång nästa år.

För Norrköpings hamn är den nya Kardonbanan till Pampushamnen efterlängtad. Hamnen är viktig för näringslivet, och en intermodal nod där sjö, väg och järnväg sammanstrålar i en samlad godsterminal. Järnvägsprojektet är ett led i ett paket av infrastrukturåtgärder, där farleden har byggts ut med kapacitet för de allt större fartyg som trafikerar Östersjön, och där det även planeras för en ny väganslutning mellan hamnen och de stora Europa- och riksvägarna som passerar Norrköping.
Norrköpings kommun och Norrköpings Hamn AB arbetar med en utbyggnad av Pampushamnen, då de inre hamndelarna i Norrköping omvandlas till bostadsområden. Utbyggnaden väntas stå klar efter 2023 och innebär en fördubblad kajlängd samt ökade hanteringsytor.

För Norrköpings Hamn innebär Kardonbanan en rad förbättringar och utvecklingsmöjligheter. Godsmängderna kommer att öka i Pampushamnen, och den elektrifierade direktanslutningen innebär färre omväxlingar och en möjlighet att undvika trafik med miljöpåverkande diesellok. Det underlättar också att kombinera järnväg och sjöfart för de långväga godstransporterna, vilket är ett viktigt mål i det nationella godstransportarbetet.

– För hamnen innebär det här kortare och miljövänligare transporter för gods på järnväg till och från Pampushamnen. Det innebär att Norrköpings hamn kan erbjuda en effektivare hantering vilket ger en bättre lösning för våra kunder säger Ola Hjärtström, marknadschef Norrköpings Hamn AB.