e-tjänster

Miljö

Ansvarig kontakt

Daniel Andersson

T.f. Miljöansvarig

Telefon
011-25 06 37

Mobil
070-331 01 97

E-post
daniel.e.andersson@nhs.se

En hamn av Norrköpings storlek medför koncentration av miljöpåverkande transporter till sjöss och på land. Samtidigt har Norrköping ett gynnsamt läge ur ett miljömässigt perspektiv.

Norrköping ligger vid vattnet, men inte vid kusten. Det innebär att sjötransporter, med god miljöprestanda per fraktad viktenhet, kan utnyttjas för att komma rakt in i ett nav med en god balans i export- och importflödena, och där en mycket stark landinfrastruktur för väg och järnväg möter upp.

De utsläpp som genereras till följd av transporterna utgör den dominerande miljöpåverkan till följd av hamnens verksamhet. Samtidigt har verksamheten också en direkt miljöpåverkan genom den egna, operativa verksamheten. Miljöfrågor som är gemensamma för själva hamnverksamheten är buller, damm, avfallshantering, utsläpp till vatten och luft, förbrukning av naturresurser samt risk för tillbud.

Bolagets verksamhetstillstånd, med miljökrav utifrån lagar, förordningar och rekommendationer, följs upp kontinuerligt genom bolagets kontrollprogram.