e-tjänster

Nytt från projektet

Ansvarig kontakt

Eric Gustavsson

Projektledare, Hamnutbyggnad

Telefon
011-25 06 21

Mobil
070 543 17 62

E-post
eric.gustavsson@nhs.se

Utbyggnaden av kapaciteten vid Pampushamnen omfattar nya kajer och terminalytor samt fördjupning av vattenområde för hamnbassängen. Vattenverksamheten består främst i muddring vid de nya kajplatserna och vid hamnbassängen. 

Här ges information och aktuell status för hamnutvecklingsprojektet. 

Vill du ha kontinuerlig information angående hamnutvecklingsprojektet skickat direkt till dig, sänd ett mail till info.hamnutveckling@nhs.se

Aktuellt vid Pampusterminalen

Projektet genomförs i tre huvudentreprenader enligt följande:

1. Förberedande arbeten (vegetation, VA och sanering) 
2. Muddringsarbeten
3. Hamnbyggnadsverk, mark, VA och kanalisation 

Utöver dessa så tillkommer entreprenader för försörjning och elsystem mm. 

 

Förberedande arbeten
Entreprenad förberedande arbeten är klar och vi har nu schaktat bort cirka 40 000 ton förorenade massor på land. Vi har även förberett etableringsytor, VA och vägar för att underlätta kommande entreprenader.
Ny enslinje (sjömärken för navigation) är uppförd på Malmölandet i kajens riktning, parallellt 75 meter från kaj. Ny placeringen är bestämd i dialog med Sjöfartsverket. Enslinje togs i drift under oktober månad. Befintliga enslinje kommer i konflikt med ny hamnbassäng och kommer att rivas under december månad.

Muddringsarbeten
Muddringsarbeten med tillhörande sprängningar vid Pampushamnen inleddes i november 2019. Entreprenör är Wasa Dredging Ltd från Finland.
Arbetet avslutas i slutet av april och återupptas under hösten 2020 i något mindre omfattning. 
Hittills utfört arbete har gått bra med grumlingsvärden och vibrationsvärden långt under angivna begränsningsvärden.

Foto: Mitta

I april 2020 pågår flytt av losshållet berg från hamnbassäng till område under blivande kaj. Arbetet beräknas klart i början av vecka 17 och entreprenören WASA planerar att lämna Norrköping i slutet av april. Det som återstår nästa säsong är cirka 10 000 m3 berg samt mindre justeringssprängningar vilket motsvarar cirka 4 veckors arbete, detta beräknas genomföras under sen höst 2020. Ytterligare muddringsarbeten ska även ske vid RoRo-läget och framför kaj. 

 

 

Muddringsvolym är cirka 1 miljoner m3. Merparten av muddermassorna består av lera men cirka 50 000 m3 är berg och 50 000 m3 är förorenade massor som körs till Hällaupplaget.
Arbetet har fått en bra start men det är väldigt mycket som kan skilja sig från antagna förutsättningar när man arbetar under vatten. Entreprenören har under november månad arbetat med att ta bort lösa massor från området kring breddning av befintlig hamnbassäng. I december så kommer de påbörja fördjupning av hamnbassäng utanförP8 och även med muddring i nya hamnbassängen utanför blivande kaj P10.
När allt går planenligt så schaktar entreprenören cirka 10 000 m3 per dygn. Sprängningsarbeten är planerade att starta under december månad. På land så håller vi på att ta bort cirka 25 000 m3 förorenade massor som vi kör upp till Hälladeponin. Arbetet pågår och beräknas klart i slutet av december. Volymen som körs till Hällaupplaget är cirka 600-700 m3 per/dygn.

De geotekniska förhållandena inom området är besvärliga och det är en stor utmaning att få till en utformning som påverkar pågående hamnverksamhet så lite som möjligt. För att ej påverka ordinarie hamnverksamhet så placeras en spont strax utanför den provisoriska vägen så att vi ej får några begränsningar med avseende på belastning och körvägar inom hamnområdet
Norrköpings Hamn tar dagligen prover vid muddrings- och tippområde för att kontrollera att begränsningsvärden enligt erhållen miljödom ej överskrids, detta enligt upprättat kontrollprogram. 
Hittills utförd provtagning visar låga grumlingsvärden och god marginal till de begränsningsvärden som vi har att förhålla oss till enligt fastställd miljödom.

Hamnbyggnadsverk
Entreprenad hamnbyggnadsverk d.v.s. kaj och hamnplan är planerad att starta under höst 2020 men är beroende av att muddringen blir klar först.  Projektering pågår och förfrågningsunderlag är beräknat att vara klart under slutet av 2019. Det är många detaljfrågor som berör kajen och hamnplanen. Vi tittar för närvarande på möjligheten att förstärka en del av kajen för tyngre gods för att skapa flexibelt framöver. Kaj och hamnplan beräknas vara färdigställd under 2023–2024.
Projektet behöver cirka 300 000–400 000 m3 med krossmaterial för att bygga upp kaj och hamnplaner. Vi tittar på olika lösningar för att kunna använda bergmaterial från närområdet.

Tillståndsfrågor vid Pampusterminalen
Vi har erhållit en vattendom för arbetena och vi har arbetat in specifika krav i förfrågningsunderlagen. Det är ett omfattande arbete och en kontinuerlig dialog med tillsynsmyndigheten (Länsstyrelsen) sker löpande. Vi har många deltider att ta hänsyn till kopplat till djur och natur. T.ex. så är grumlingskravet restriktivare på sommaren än resterande del av året p.g.a. bad och friluftsliv.

 

Aktuellt vid Öhmansterminalen

Flera projekt vid Öhmansterminalen är redan färdigställda. Ny hamnplan vid Tegelplan är nu i drift inklusive nya belysningsmaster.