e-tjänster

Nytt från projektet

Ansvarig kontakt

Eric Gustavsson

Projektledare, Hamnutbyggnad

Telefon
011-25 06 21

Mobil
070 543 17 62

E-post
eric.gustavsson@nhs.se

Utbyggnaden av kapaciteten vid Pampushamnen omfattar nya kajer och terminalytor samt fördjupning av vattenområde för hamnbassängen. Vattenverksamheten består främst i muddring vid de nya kajplatserna och vid hamnbassängen. 

Här ges information och aktuell status för hamnutvecklingsprojektet. 

Vill du ha kontinuerlig information angående hamnutvecklingsprojektet skickat direkt till dig, sänd ett mail till info.hamnutveckling@nhs.se

Aktuellt vid Pampusterminalen

Projektet genomförs i tre huvudentreprenader enligt följande:

1. Förberedande arbeten (vegetation, VA och sanering) 
2. Muddringsarbeten
3. Hamnbyggnadsverk, mark, VA och kanalisation 

Utöver dessa så tillkommer entreprenader för försörjning och elsystem mm. 

 

Förberedande arbeten
Entreprenad förberedande arbeten är klar och vi har nu schaktat bort cirka 40 000 ton förorenade massor på land. Vi har även förberett etableringsytor, VA och vägar för att underlätta kommande entreprenader.
Ny enslinje (sjömärken för navigation) är uppförd på Malmölandet i kajens riktning, parallellt 75 meter från kaj. Ny placeringen är bestämd i dialog med Sjöfartsverket. Enslinje togs i drift under oktober månad. Befintliga enslinje kommer i konflikt med ny hamnbassäng och kommer att rivas under december månad.

Muddringsarbeten
Muddringsarbeten med tillhörande sprängningar vid Pampushamnen inleddes i november 2019. Entreprenör är Wasa Dredging Ltd från Finland. Hittills utfört arbete har gått bra med grumlingsvärden och vibrationsvärden långt under angivna begränsningsvärden.
En stor del av det sprängda berget i hamnbassängen, cirka 80 000 m3 återanvänds som fyllning bakom kajen.

 

Foto: Mitta

Total muddringsvolym är cirka 1 miljoner m3. Merparten av muddermassorna består av lera men cirka 100 000 m3 är berg och 60 000 m3 är förorenade massor som körs till Hällaupplaget. När allt går planenligt så schaktar entreprenören cirka 10 000 m3 per dygn
Arbetet är inne i slutskede och beräknas klart under hösten 2020.  Mindre muddringsarbeten vid RoRo och i anslutning framför befintlig kaj P8 återstår och kommer utföras i kajentreprenaden.

De geotekniska förhållandena inom området är besvärliga och det är en stor utmaning att få till en utformning som påverkar pågående hamnverksamhet så lite som möjligt. För att ej påverka ordinarie hamnverksamhet så placeras en spont strax utanför den provisoriska vägen så att vi ej får några begränsningar med avseende på belastning och körvägar inom hamnområdet
Norrköpings Hamn tar dagligen prover vid muddrings- och tippområde för att kontrollera att begränsningsvärden enligt erhållen miljödom ej överskrids, detta enligt upprättat kontrollprogram. 
Hittills utförd provtagning visar låga grumlingsvärden och god marginal till de begränsningsvärden som vi har att förhålla oss till enligt fastställd miljödom.

Sprängberg vid kvarteret Märket

Hamnbyggnadsverk
Entreprenad Hamnbyggnadsverk d.v.s. kaj och hamnplan pågår och Peab är upphandlad entreprenör. Arbetena startade i slutet av augusti 2020 och inledningsvis så är det schaktarbeten vid Kv Märket som pågår. Cirka 150 000 m3 jordschakt tas bort och cirka 200 000 m3 berg ska sprängas bort vid Kv Märket. Med start i mitten av oktober 2020 så kommer krossat berg köras ner till hamnområdet och fyllas under blivande kaj och hamnplan. Sprängning som utförs ska uppfylla ställda säkerhets- och vibrationskrav och vi har flera vibrationsmätare på plats för att kontrollera att gränsvärden ej överskrids. En stor fördel med att nyttja berg från Kv Märket är att vi får en förberedd terrass för framtida hamnplan på cirka 70 000–80 000 m2. Vi uppnår även en stor miljövinst eftersom vi undviker mycket transporter.

Tillståndsfrågor vid Pampusterminalen
Hittills har vi uppfyllt ställda villkor i miljödom med marginal. Kontrollprogrammet är omfattande och vi lägger ner stora resurser på att mäta och övervaka så att vi uppfyller villkoren i miljödomen.  Vi har deltider att ta hänsyn till kopplat till djur och natur, till exempel så är grumlingskravet restriktivare på sommaren än resterande del av året p.g.a. bad och friluftsliv.

 

Aktuellt vid Öhmansterminalen

Flera projekt vid Öhmansterminalen är redan färdigställda. Ny hamnplan vid Tegelplan är nu i drift inklusive nya belysningsmaster.