e-tjänster

Tillstånd

Norrköpings kommun har fått tillstånd för muddring och anläggande av kaj i Pampushamnen.

Innan sommaren 2018 gav mark- och miljödomstolen sitt godkännande till kommunens ansökan om muddring och utbyggnad av Pampushamnen. Därefter har det under en tid funnits möjlighet för berörda parter att överklaga domstolens beslut. Den möjligheten upphörde i fredags, och den 13 augusti 2018 meddelades att den positiva domen i målet nu har vunnit laga kraft.

Tillståndet gäller för muddring och anläggande av kaj inom fastigheterna 2:1 och Händelö 2:41, samt dispens för dumpning inom fastigheterna Bråborg 1:5 och Råssla 1:77.

För att kunna få plats med fler och större fartyg krävs muddring och en förlängning av den befintliga kajen. För att få nödvändigt djup i nya hamnbassängen måste det muddras. Att muddra innebär att man schaktar, gräver bort befintlig havsbotten för att få plats med kajkonstruktion och öka djupet i den nya hamnbassängen. Det här arbetet är så pass omfattande att kommunen måste söka tillstånd för att schakta i vatten och omplacera de bortgrävda muddermassorna. För att hamnen ska kunna få plats med fler fartyg i Pampushamnen behöver även den befintliga kajen förlängas.

Ta del av ansökan och bemötande av yttranden här eller i Rådhusets reception.

Ansökan och yttranden