e-tjänster

Planerade förändringar i hamnen

De största förändringarna sker vid Pampushamnen på Händelö.

Att bygga och driva en hamn är en verksamhet som regleras av olika tillstånd och villkor, vilket kan innebära långa processer. Tidpunkt för byggstart fastställs så snart tillstånden är klara. Från planerad byggstart är det sedan ca fem år innan Norrköpings hamn kan ta emot det första fartyget vid de nya kajerna.

För att kunna genomföra hamnflytten så måste även förändringar ske vid Öhmansterminalen. Vi planerar bl.a. nya ytor för bulkhantering, rivning av magasin, nya magasin och justering av befintliga hamnplaner.

Vi jobbar utifrån följande planerade förändringar i Pampushamnen:

Kajer

Tillkommande kajlängd vid Pampusterminalen är planerad till 300-600 meter. Befintlig kajlängd vid Pampusterminalen är idag 610 meter. Befintlig kajlängd (610 meter) vid Öhmansterminalen behålls.

Hamnbassäng

Förlängd hamnbassäng med djup 10,4-14,2 meter innebär samma djup som vid merparten av befintlig hamnbassäng.

Hamnplan

Tillkommande hamnplan på cirka 80 000-120 000 kvm vid Pampusterminalen. Nya hamnplanen innehåller ytor för container, virke och break bulk.

Omstrukturering av befintlig hamnplan vid Öhmansterminalen.

Ny tunglyftskaj.

Mörkgrå fält visar nya/tillkommande hamnytor. (Klicka för större bild)

1. Nya kajer förlänger befintlig kaj.
2. Ny dykdalb för ökad flexibiltet vid kaj P2
3. Utökad hamnbassäng
4. Ny utökad containerplan
5. Utökad hamnplan för breakbulk-terminalen.
6. Ny tunglyftskaj
7. Dagvattenhantering 

Planerade förändringar på Öhmansterminalen:

På Öhmansterminalen planeras bland annat för nya ytor för bulkhantering, rivning av magasin och justering av befintliga hamnplaner. Dessutom har kontor och terminalbyggnad byggts om.

Gulmarkerat område visar Öhmansterminalen. (Klicka för större bild)

1. Ny transformatorstation, inklusive matning till kranar - klart 2017.
2. Ny personal- och kontorsbyggnad - klart 2017.
3. Rivning av tegelmagasinet för att göra plats för nya yarder - beräknas ske 2018/2019.
4. Ny tvätthall/verkstad - klart 2018.
5. Nytt skärmtak och förråd - klart 2018.